KURIA METROPOLITALNA

Plac Katedralny 4a, 37-700 PRZEMYŚL
 16 678 66 94
 kuria@przemyska.pl
 PKO BP S.A. II o. Przemyśl
nr 48 1020 4274 0000 1202 0025 1777

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW
poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 13.00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych i uroczystości kościelnych.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W KONTAKCIE Z Kurią Metropolitalną W PRZEMYŚLU

Jeżeli podjęli Państwo kontakt z Kurią Metropolitalną w Przemyślu uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych podczas kontaktu Państwa danych osobowych jest Archidiecezja Przemyska, Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl (dalej: Administrator).

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem:

 1. telefonicznie pod numerem: 16 678 66 94 w dni powszednie w godzinach 9.00 –13.00;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kuria@przemyska.pl;
 3. listownie, kierując pismo na adres: Kuria Metropolitalna, Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl.

Inspektor Ochrony Danych

W Archidiecezji Przemyskiej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: diod@przemyska.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od przedmiotu lub celu kontaktu:

 1. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., dalej: Dekret);
 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu);
 3. w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu);
 4. dla wykonywania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim (art. 7 ust. 1 pkt 5 Dekretu);
 5. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy prowadzonych przez Administratora spraw oraz organy kościelne lub inne organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez niego systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do chwili zakończenia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. do informacji o przetwarzaniu danych;
 2. do żądania sprostowania danych;
 3. do dokonania adnotacji i uzupełnienia danych;
 4. do żądania usunięcia danych;
 5. do żądania ograniczenia przetwarzania;
 6. do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
  01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, gdy uznają Państwo, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

Kontakt z redakcją strony

Informacje o wydarzeniach zbliżających się (kalendarium) i zakończonych (relacje, galerie),
a także uwagi dotyczące funkcjonowania strony, treści na niej umieszczonych
oraz kont dla księży prosimy przysyłać na adres:

info@przemyska.pl

Na stronie publikowane są wyłącznie informacje dotyczące Archidiecezji Przemyskiej i jej instytucji.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do decyzji o publikacji materiału
oraz do dokonywania w nim wszelkich zmian.