Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości11 listopada

Święto Niepodległości Ojczyzny.

Na Mszy świętej w intencji Ojczyzny od­pra­wionej w przemyskiej archikatedrze w 88. rocz­nicę od­zys­kania niepodległości licznie zgromadzili się ko­cha­jący Ojczyznę mieszkańcy Przemyśla, poczty sztandarowe, byli żołnierze AK, przed­sta­wi­ciele parla­mentu, władz państwowych, po­wia­to­wych i miejskich, reprezentanci służb mun­du­ro­wych: po­licji, wojska, straży granicznej, straży miej­skiej, straży po­żarnej, harcerze.
Uroczystej koncelebrze przewodniczył ks. abp Józef Michalik, metropolita prze­myski. Proboszcz Archikatedry ks. prał. Mieczysław Rusin na początku przy­wi­tał zgromadzonych i radiosłuchaczy, łączących się we wspólnej modlitwie za pośrednictwem Archidiecezjalnego Radia «Fara».
Kazanie podczas Mszy świętej wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy. Nawiązując do wiersza Juliusza Słowackiego „Szli krzycząc, Polska! Polska!...”, kaznodzieja pytał słowami poety „Jaka ma być Ojczyzna?” Zwrócił uwagę, jak wielką war­toś­cią w miłości Ojczyzny jest poczucie godności. Przed końcowym bło­go­sła­wień­stwem, Ksiądz Arcybiskup skierował do zgromadzonych apel o modlitwę w intencji Ojczyzny, polecając szczególnie jutrzejsze wybory samorządowe. Wspom­niał też o kryteriach, jakie winny przyświecać wyborcom. Mówił także o potrzebie poszanowania życia – co wyraził wcześniej w liście skierowanym do Marszałka Sejmu.
We Mszy świętej wzięli ponadto udział: ks. bp Adam Szal, kapituła me­tro­po­li­tal­na, przełożeni seminarium duchownego, kapelani wojskowi, pro­bosz­czowie Miasta, alumni, siostry zakonne. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Ar­chi­die­cezjalny Chór «Magnificat» pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego oraz orkiestra wojskowa.

Wieczorem o godz. 17.00 w Bazylice Krośnieńskiej została odprawiona uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego ks. abpa Józefa Michalika, z obrzędem poświęcenia nowego tabernakulum. We Mszy świętej wzięła udział Krośnieńska Kapituła Kolegiacka, która po zakończonej uroczystości odbyła swoją sesję plenarnąz udziałem Księdza Arcybiskupa. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: księża proboszczowie krośnieńskich parafii, kompania honorowa Wojska Polskiego, orkiestra dęta, chór mieszany i orkiestra kameralna z Kraczkowej, senatorowie i posłowie na sejm, przedstawiciele władz miasta Krosna, poczty sztandarowe, harcerze, młodzież szkół oraz licznie zebrany lud miasta i parafianie. [Nadesłał: ks. Łukasz Pałacki].

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu