Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości11 października

Dzisiaj przypada pierwsza rocznica śmierci ks. prof. Stanislawa Potockiego, znanego polskiego biblisty i wychowawcy kandydatów do ka­płań­stwa. Spo­łecz­ność Wyższego Seminarium Duchownego modliła się dzisiaj za swojego zmarłego Profesora tekstami Pisma świętego. Pod koniec dnia zostało odprawione Nabożeństwo Słowa Bożego, którego myślą przewodnią były słowa z Księgi Mądrości: „Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga...”. Nabożeństwu przewodniczył i homilię wygłosił, ks. prał. Wacław Partyka.

10 października

W Archikatedrze o godz. 11.00, w ramach inau­guracji roku aka­de­mickiego ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą i wygłosił homilię do wy­kła­dow­ców i stu­dentów Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Za­wo­dowej w Przemyślu.

Po południu w Przemyślu odbyła się jesienna narada referentów Wydziału Duszpasterskiego pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika i z udziałem ks. bpa Adama Szala. Blisko pięćdziesięciu kapłanów odpowiedzialnych za po­sz­czególne działy duszpasterstwa zgromadziło się w sali portretowej Domu Biskupiego, aby przygotować wytyczne do programu duszpasterskiego na naj­bliż­szy rok.
We wstępnym wystąpieniu Metropolita Przemyski podzielił się swym niepokojem  powodu słabego uczestnictwa wiernych w przeżywanym Kongresie Eucha­rys­tycz­nym w Przemyślu. Jednocześnie zauważył, że adoracje Najświętszego Sa­kra­mentu podjęte w Roku Eucharystii na trwałe wpisały się w kalendarz liturgiczny wielu parafii.
W marcu bieżącego roku Konferencja Episkopatu Polski przyjęła ramowy program na najbliższe pięciolecie – do 2010 roku, który został zatytułowany: „Kościół niosący Ewangelię nadziei”. Pierwszym  tego działu jest program na rok 2005/2006: „Przywracajmy nadzieję ubogim”. Zwracano uwagę, że chociaż w pierwszym rzędzie dostrzega się najbardziej ubóstwo materialne, to jednak duszpasterską troską należy objąć wszelkie przejawy ubóstwa, w tym także duchowego. Analiza sytuacji społecznej naszego społeczeństwa pozwala obserwować wzrost liczby osób żyjących w ubóstwie materialnym, co nie­jedno­krotnie prowadzi do różnych patologii (alkoholizm, narkomania, itp). Daje się także zauważyć, że wiele osób – często nawet zamożnych – przeżywa osamotnienie, rozpacz, czy brak sprawiedliwości itp. podobne biedy. Nie widząc wyjścia ze skomplikowanych sytuacji życiowych – tracą nadzieję. Często są to ludzie młodzi, którym brakuje jasnych pers­pektyw, czy możliwości w wyborze drogi życia, czy właściwych wartości, itp.
Wiele osób, zwłaszcza w podeszłym wieku, oczekuje od najbliższych zain­tere­so­wania się ich problemami: materialną pomocą, a czasem tylko oczekuje zwyczajnych sąsiedzkich odwiedzin.
Przywracać nadzieję ubogim, to zadanie, które stanęło przed wszystkimi, którzy zobowiązani są do realizacji przykazania miłości.
Jednym  celów dzisiejszego spotkania było też ustalenie terminów różnych wydarzeń duszpasterskich o zasięgu diecezjalnym na najbliższy rok.

9 października

O godz 14.00 w Łańcuckiej Farze została odprawiona Msza święta pod prze­wod­nictwem ks. abpa Józefa Michalika, podczas której Metropolita Przemyski wygłosił Słowo Boże. Po Mszy świętej uczes­tnicy liturgii udali się na plac na Osiedlu Braci Śniadeckich, gdzie planowana jest budowa nowego kościoła dla tej dzielnicy. Ksiądz Arcybiskup poświęcił tam miejsce budowy i umieszczony tam krzyż.

Ks. bp Adam Szal przebywał od wczoraj na Jasnej Górze, gdzie przewodniczył XV Pielgrzymce Pracownikow Wodociągów Kanalizacji i Ochrony Śro­do­wiska. W tym roku nasza Archidiecezja miała „dyżur” w prze­pro­wadzeniu tej Uro­czystości. Oprawę muzyczną zapewnił Archidiecezjalny Chór «Magnificat» pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego.
W sobotę, Chór przez godzinę koncertował przed licznie zgromadzonymi pielgrzymami w Sali Ojca Kordeckiego, a potem dał oprawę muzyczną Mszy świętej o godz. 18.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu.

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu