Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości3 czerwca

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
W Archikatedrze Przemyskiej ks. abp Józef Michalik odprawił Mszę świętą z homilią o godz. 9.00 dla pra­cow­ników Przed­siębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego i Och­rony Śro­do­wiska, którzy uczest­niczą w swym Kra­jo­wym Zjeździe w Przemyślu.

2 czerwca

W Domu Katolickim ROMAPrzemyślu, przy ul. Grodzkiej 11 od­były się trzy sean­se spek­taklu pt. "Karol". [godz. 10.00, 11.00, 12.00].

Przedstawienie przygotowali członkowie Szkolnych Kół CARITAS z Gim­naz­jum nr 3 i nr 1 w Prze­myślu, pod kie­run­kiem p. Mał­go­rzaty Panec­kiej i s. Te­resy Ta­sarz, służeb­niczki. Sztuka opo­wiada o pier­wszych la­tach życia Karola Wojtyły, do mo­men­tu pod­jęcia de­cyzji o wstą­pie­niu do semi­na­rium du­chow­nego.

W ramach spektaklu prezentowane były frag­menty poe­matu Karola Woj­tyły "Pro­mie­nio­wanie Ojcostwa".
Okazją do wysta­wie­nia sztuki jest 14 rocz­nica po­bytu Ojca Świę­tego w Prze­myślu i 85-ta rocz­nica Jego uro­dzin.

1 czerwca

Rozpoczął się miesiąc czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Szczególnym wydarzeniem tego miesiąca będzie Kongres Eucharystyczny w Warszawie, podczas którego zostaną beatyfikowani dwaj kapłani wywodzący się z naszego środowiska:

Uroczystości odbędą się w dniach 18-19 czerwca br.
Szczegółowy program znajduje się na stronie Kongresu.


W naszej Archidiecezji, organizacją wyjazdu na Kongres

zajmuje się ks. prał. Kazimierz Kaczor z Haczowa.

Zgłoszenia na tel. (0-13) 439 10 12

***

W parafii Sośnica Jarosławska, podczas Mszy świętej o godzinie 18.00, ks. bp Adam Szal udzielił sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży gimnazjalnej oraz ze Świętego.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu