Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości5 kwietnia

Przemyśl żegna ukochanego Ojca Świętego.
Podobnie jak wczoraj, również dzisiaj o godzinie 18.00 w Archi­katedrze Prze­myskiej została odpra­wiona Msza święta kon­celebro­wana za duszę Jana Pawła II. Prze­wodniczył jej ks. prał. Wacław Partyka, który też wygłosił homilię. We Mszy świętej wzięły udział poczty sztan­darowe i młodzież z Gim­nazjum i I Liceum Ogólno­kształ­cącego im. Juliusza Słowackiego oraz przed­stawiciele Solidarności ze swoim duszpasterzem ks. Tadeuszem Gramatyką. Na zakończenie Mszy świętej, przewodniczący Zarządu Solidarności Andrzej Buczek podziękował Ojcu Świętemu, za wszystko, a zwłaszcza za to, że uczył nas prawdziwej soli­darności ludzkiej.

Pod Krzyżem Zawierzenia na Zniesieniu w Przemyślu zgromadziła się młodzież, aby w godzinie papieskiego przejścia do wiecz­ności (21.37) wspólnie się modlić, rozważając teksty papies­kiego nauczania. Wzruszającym momentem było zapalenie przy­niesio­nych świec o godzinie, w której umarł Papież na znak, że Chrystus Zmar­twychwstał! Wierzymy, że śmierć nie jest końcem wszystkiego, ale po­czątkiem nowego życia.

Na placu budowy nowego kościoła na Osiedlu Monte Cassino w Przemyślu zgromadzili się wierni, aby uczestniczyć we Mszy świętej za Ojca Świętego.

***

W Urzejowicach odbył się pogrzeb ks. Franciszka Weselaka, a w Ujeznej - eksporta ks. Stefana Tomasa.

***

Księża Biskupi przemyscy: ks. abp Józef Michalik i ks. bp Adam Szal, uczestniczyli dzisiaj we Mszy świętej za Ojca Świętego, odprawianej na Placu Piłsudskiego w Warszawie o godz. 17.00, w miejscu, gdzie odbyło się spotkanie Ojca Świętego z wiernymi podczas jego I Pielgrzymki do Ojczyzny. Około 200 tysięcy wiernych wzięło udział w tym zgromadzeniu liturgicznym.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu