Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości18 listopada

Dziś przypada I rocznica śmierci ks. bpa Bolesława Łukasza Taborskiego.
Requiescat in pace!

W Miejscu Piastowym rozpoczęło się dwudniowe Sympozjum na temat: „Śro­do­wisko a wychowanie – między teorią a praktyką”.
O godz. 17.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z kazaniem na roz­po­częcie zgromadzenia. O godz. 19.00 rozpoczęła się I Sesja Sympozjum, w której wygłoszono dwa referaty:
„Koncepcja człowieka twórczego w nauczaniu Jana Pawła II”
         – ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński [Kraków PAT]
„Wychowanie do Wolontariatu – wychowanie przez wolontariat”
         – mgr Katarzyna Braun [Lublin KUL, Centrum Wolontariatu]

W sobotę, 19 listopada, o godz. 9.00 rano Msza święta
a po niej II Sesja Sympozjum, z następującymi tematami:
„Tworzenie aktywnego środowiska”           – mgr Wacław Czakan [Lublin]
„Jak animować w środowisku lokalnym?”   – dr Andrzej Juros [Lublin, KUL]
Na zakończenie odbędzie się dyskusja panelowa na temat „Czy można i dzisaj zaktywizować młodzież?”     – prowadzą wszyscy prelegenci.

W dniach 18-20 listopada br. w Ośrodku „Nadzieja” w Dubiecku – Wybrzeże odbywają się rekolekcje dla kandydatów KSM, które głosi asytent diecezjalny KSM-u ks. Marek Blecharczyk.
19 listopada o godz. 12.00 podczas Uroczystej Eucharystii pod prze­wod­nic­twem ks. abpa Józefa Michalika młodzi, którzy „Przez cnotę, naukę i pracę sa GOTOWI służyć Bogu i Ojczyźnie” złożą przyrzecznie przynależności do Ka­to­lic­kiego Stowarzyszenia Młodzieży.

17 listopada

Zaproszenie do udziału we Mszy świętej w Archikatedrze Przemyskiej:

— sobota, 19 listopada godz. 12.00 Msza święta z okazji Pielgrzymki Akcji Ka­to­lickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Organistów i Zespołów Mu­zycz­nych. Przewodniczy ks. abp Józef Michalik.

— wtorek, 22 listopada z okazji Wspomnienia św. Cecyli patronki muzyki koś­ciel­nej Msza święta o godz. 18.00, po niej krótki koncert chóru „Magnificat”.

— środa, 23 listopada br. o godz. 10.00 Msza święta w intencji Honorowych Daw­ców Krwi i ich rodzin oraz w intencji tych, co skorzystali z daru krwi oraz sym­patyków krwiodawstwa.

W Archikatedrze Przemyskiej odbył się odbiór konserwatorski dolnej części nastawy ołtarza głównego. Od maja br. nastawa była poddawana grun­tow­nej kon­serwacji przez zespół pod kierunkiem p. prof. Edwarda Kosakowskiiego [dziekana Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie]. Obecnie wrócila po konserwacji dolna część nastawy. Z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. Mariusza Czuby oraz pracowników Urzędu Kon­ser­watorskiego, Diecezjalnego Konserwatora Zabytków ks. prał. Wacława Partyki oraz proboszcza ks. prał. Mieczysława Rusina odbyło się komisyjne przyjęcie I części prac. Ukończenie pełnej restauracji nastawy nastąpi w przyszłym roku.

.

16 listopada

Wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia – Ostrobramskiej
Biskupi Polscy uczestniczą na Jasnej Górze w re­ko­lekcjach świętych.

Dziś przypada 5. rocznica prekonizacji [ogło­sze­nia] Księdza dra Adama Szala Biskupem Po­mo­cni­czym Archi­diecezji Prze­mys­kiej. Ksiądz Bis­kup Adam jest biskupem ty­tu­lar­nym Lavello, Wi­ka­riu­szem Generalnym Archidiecezji Prze­mys­kiej, a w KEP — człon­kiem Rady Episkopatu ds. Misji. Jego za­wo­łaniu biskupim jest hasło „Gloria Tibi Tri­nitas”, a na biało-czerwonym polu her­bo­wym znaj­duje się symbol Świętej Trójcy [trzy sple­cio­ne ze sobą okręgi w trójkącie równo­bocznym], spod którego wychodzą pro­mie­nie otaczające figurę Matki Bożej Jackowej.
Módlmy się w intencji Dostojnego Jubilata.

15 listopada

W parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku odbyła się druga część pogrzebu ks. Kazimierza Pszona. Koncelebrowanej Mszy świętej żałobnej o go­dzinie 13.00, przewodniczył sanoczanin ks. inf. Adam Drwięga z Wrocławia, przy współudziale Księzy Infułatów: Stanisława Zygarowicza z Przemyśla i Ju­liana Pudło z Brzozowa. Kazanie pogrzebowe wygłosił ks. Tadeusz Bala­wen­der, kolega kursowy Zmarłego. Po Mszy świętej i po wygłoszonych słowach pożegnania, wyruszył kondukt na cmentarz przy ul. Lipińskiego, gdzie Ciało Zmarłego Kapłana złożono w grobowcu proboszczów sanockich.
Niech odpoczywa w Pokoju!

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu