Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości6 kwietnia

Przemyśl żegna ukochanego Ojca Świętego.
Również dzisiaj o godzinie 18.00 w Archi­katedrze Prze­myskiej odbyła się Msza święta kon­celebro­wana za duszę Jana Pawła II. Prze­­wod­niczył jej ks. prał. Marian Rojek, który też wy­głosił homilię. We Mszy świętej wzięli udział alumni Wyż­szego Semi­narium Du­chow­nego ze swoim wy­cho­wawcami. Na zakończenie Bracia Bazylianie, studiujący teologię w przemyskim seminarium, pod przewodnictwem swego przełożonego odśpiewali Panichidę za Zmarłego Papieża.

Przemyska Młodzież, każdego dnia okazuje jak bardzo kocha Ojca Świętego, tłumnie przy­cho­dząc na orga­ni­zowane dla nich nabożeństwa. Także dzi­siej­szego wieczoru licznie zgro­madzili sięu stóp Chrystusa Miło­sier­nego na Zniesieniu w Przemyślu aby w go­dzi­nie papies­kiego przejścia do wiecz­­ności wspól­nie odma­wiać różaniec.

***

Przed południem ks. bp Adam Szal wizytował Siennów i Urzejowice, parafie dekanatu Przeworsk II.

W Ujeznej odbył się pogrzeb ks. Stefana Tomasa.

***

Mieszkańcy Krosna uczestniczyli dzisiaj we Mszy świę­tej za Ojca Świętego Jana Pawła II, odpra­wianej na placu przy Pa­pies­kim Krzyżu i Pomniku o godz. 20.00. Około 20 tysięcy wier­nych wzięło udział w tym zgro­ma­dzeniu litur­gicz­nym, któremu prze­wod­ni­czył ks. bp Adam Szal. Hom­ilię wygło­sił ks. inf. Julian Pudło z Brzo­zowa. We Mszy świętej również wzięły udział poczty sztan­da­rowe róż­nych orga­nizacji i insty­tucji, wła­dze samo­rządowe, wojsko, policja i harcerze. Na za­koń­czenie od­śpiewano Apel Jasnogórski a Wła­dze Miasta zło­żyły wieńce u stóp pom­nika papieskiego.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu