Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 listopada

Wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia [Ostrobramskiej]
Dzisiaj jest 6. rocznica prekonizacji [ogło­sze­nia] ks. dra Adama Szala Biskupem Po­mo­cni­czym Archi­diecezji Prze­mys­kiej.
Ksiądz Bis­kup Adam jest biskupem ty­tu­lar­nym Lavello, Wi­ka­riu­szem Generalnym Archidiecezji Prze­mys­kiej, człon­kiem Rady Episkopatu Polski ds. Misji.
Jego za­wo­ła­nie biskupie brzmi: „Gloria Tibi Tri­nitas”. Na na biało-czerwonym polu tarczy her­bo­wej znaj­duje się symbol Świętej Trójcy [trzy sple­cio­ne ze sobą okręgi u­miesz­czone w trójkącie równo­bocznym], spod którego wychodzą pro­mie­nie otaczające figurę Matki Bożej Jackowej. Pół­księ­życ pod Jej wi­ze­run­kiem na­wią­zuje do zwy­cięs­twa Matki Zba­wi­ciela nad sza­tanem.

Księdzu Biskupowi składamy najserdeczniejsze życzenia
i modlimy się w Jego intencji
.

O godz. 16.00 w Białymstoku odbył się ingres ks. abpa Edwarda Ozo­row­skiego, Metropolity Białostockiego, w którym wziął udział również ks. abp Józef Michalik.

15 listopada

Dzisiaj w Przemyślu odbyła się ostatnia sesja tegorocznych Jesiennych Kon­fe­ren­cji Rejonowych. Podobnie, jak w poprzednie dni, najpierw była adoracja eu­cha­rys­tyczna w Archikatedrze, a potem referaty w auli Instytutu Teo­lo­gicz­nego. Jako pierwszy wystąpił ks. abp Józef Michalik, który zaraz po wy­gło­szo­nym słowie udał się w podróż do Białegostoku. Tam jutro odbędzie się ingres nowego Metropolity Białostockiego do tamtejszej Archikatedry. Przewodniczenie kon­gre­gacji objął ks. bp Adam Szal. Realizowany był program, jak w dni po­przednie.

Na prośbę uczestników podajemy adres strony internetowej Ośrodka Te­ra­peu­tycz­nego w Kowalewie k. Pleszewa [diec. kaliska], gdzie pracuje ks. prał. Wies­ław Kondratowicz, prelegent tegorocznych kongregacji.

14 listopada

Również dzisiaj – w Łańcucie – o godz. 14.00 rozpoczęła się Konferencja Re­jo­nowa Kapłanów, która odbywała się według takiego samego pro­gramu, jak wczoraj.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu