Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości2 lutego

Obchodzimy Dzień Życia Kon­sekro­wanego. O godz. 11.00 w Archi­katedrze prze­myskiej zos­tała odpra­wiona uro­czysta Msza święta kon­celebro­wana z obrzędem poś­więcenia gromnic. Prze­wodniczył jej ks. bp Adam Szal, a ks. abp Józef Michalik wygłosił homilię. Zwra­cając się do licznie zgro­madzo­nych kapłanów, zakon­ników, sióstr za­konnych i osób nale­żących do Insty­tutów Świec­kich Życia Kon­sekro­wanego, mówił o wielkim zna­czeniu posłu­szeństwa. Powołując się na przykład posłuszeństwa Maryi, wielu świętych, a przede wszystkim na "posłu­szeństwo aż do śmierci" naszego Zbawi­ciela, wskazywał na ko­nieczność rozmi­łowania się w tej cnocie. Po Mszy świętej odbyła się adoracja Naj­święt­szego Sakra­mentu, podczas której osoby kon­sekro­wane odnowiły złożone śluby.

1 lutego

Dzisiaj w godzi­nach przed­połud­niowych, po dłu­gich cier­pie­niach, zmarł w szpi­talu ks. Franciszek Surowiec. Uro­czys­tości ża­łobne roz­poczną się w Wujskiem, 4 lu­tego br. w piątek o godz. 14.00 [exporta]. Pogrzeb od­będzie się 5 lutego 2005 roku, w sobotę - naj­pierw Msza święta w parafii Wujskie o godz. 10.00, a nas­tępnie prze­wie­zienie do rodzin­nego Za­czernia, gdzie o godz. 14.00 zos­tanie od­prawio­na Msza święta i po­cho­wanie ciała Zmarłego na miej­scowym cmen­tarzu.

Zmarły ks. Franciszek pracował w następujących placówkach: Leszczawa Dolna, Wola Zarczycka, Przeworsk Fara, Blizne, Krosno Polanka, Sanok Posada, Bieliny, Słocina oraz Wujskie, gdzie przez  14 lat był proboszczem. Po przeniesieniu do Nozdrzca [1995], choroba uniemożliwiła mu dalsze pełnienie obowiązków. Od 1996 roku był rezydentem i mieszkał w Załużu, parafia Wujskie.

Wieczne odpoczywanie, racz Mu dać Panie!

***

Z dniem 2 lutego następuje zmiana na stanowisku Kan­clerza Kurii Metro­politalnej. Dotych­cza­sowy Kan­clerz, ks. prał. Józef Bar obej­muje urząd Wikariusza Sądowego (Oficjała) Sądu Metro­poli­talnego, w miejsce ks. prał. Zdzisława Majchra, który przeszedł na emeryturę.
Ks. prałat Majcher pozostaje nadal sędzią Sądu Metropolitalnego.

Nowym kanclerzem Kurii
został do­tych­czasowy jej No­ta­riusz ks. Bartosz Rajnowski.


Nastąpiły również zmiany w Przemyskiej Kapitule Metropolitalnej:
Prepozytem (Przewodniczącym) został za­mia­nowany ks. bp Adam Szal.
Dziekanem Kapituły - ks. prał. Józef Bar
Scholastykiem - ks. prał. Wacław Partyka

Ponadto, ks. prał. Mieczysław Rusin
oraz ks. prał. Mieczysław Gniady otrzymali nominacje na Ka­no­ników Gre­mialnych Kapituły.

W Brzozowskiej Kapitule Kolegiackiej, wakujące sta­nowisko Kustosza Ka­pi­tuły otrzymał ks. prał. Franciszek Rząsa.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu