Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości14 sierpnia

Ks. abp Józef Michalik odwiedził rano odby­wa­jącą swoje reko­lekcje Oazę Rodzin w Col­legium Marianum w Przemyślu. O godz. 8.00 odprawił dla nich Mszę świętą i wygłosił homilię. Po Mszy świę­tej odbyła się agapa.

W dzisiejszą niedzielę na Kalwarii Pac­ław­skiej od­prawia się Dróżki Pana Jezusa. Ta roz­bu­dowana Droga Krzyżowa poz­wala pątnikom głębiej i bardziej obra­zowo prze­ży­wać wyda­rzenia Męki Zba­wiciela.

O godz. 11.00 odbyła się Msza święta [na galerii], której prze­wod­niczył Ojciec Biskup Marian Błażej Kru­szy­łowicz (Szczecin).
Koncelebrowanej Mszy świętej o godz. 18.00 prze­wod­niczył i wy­gło­sił ho­milię Ksiądz Biskup Adam Szal.
O godz. 23.00 ks. bp Adam prze­wod­niczył będzie również pro­cesji z figurą Matki Bożej Wnie­bo­wziętej do kaplicy Św. Rafała i wygłosi kazanie.

O północy zostanie odprawiona Msza Święta Pry­mi­cyjna Neo­prez­biterów Fran­cisz­kańskich.

13 sierpnia

Wspomnienie Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Dzisiaj odbywają się tzw. Dróżki Pogrzebu Matki Bożej. To wzru­sza­jące nabo­żeństwo gro­madzi najwięcej pielgrzymów. Oprócz prze­bywających na Kalwarii pie­szych pątników, specjalnie na ten dzień przy­jeżdża wielu miesz­kańców Przemyśla i oko­licz­nych miej­scowości.
Wieczorem o godz. 18.00, Mszy świętej kon­cele­bro­wanej na galerii, prze­wod­niczył Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, Metro­polita Prze­myski, który również wy­głosił okolicz­nościową homilię.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu