Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości8 kwietnia

Wielki Czwartek. O godz. 9.00 w Archi­katedrze Prze­myskiej roz­poczęła się Litur­gia Godzin, której prze­wodniczył ks. bp Adam Szal. Odśpie­wano wspól­nie z zes­połem kle­ryckim Go­dzinę CzytańJutrznię. W nabo­żeństwie wzięli udział: ks. abp Józef Mi­chalik oraz ks. bp Ste­fan Mos­kwa, Kapi­tuła Metropo­litalna i przed­stawiciele Kapituł Kole­giackich, alumni i wycho­wawcy semina­ryjni oraz minis­tranci, lek­torzy i scholanki z Archiprez­biteratu Biesz­czadzkiego.
O godzinie 10.00 ks. Abp Metropolita przewodniczył ponad stopięć­dziesięcio­osobowej Kon­celebrze kapłanów diecez­jalnych i zakonnych naszej Archi­diecezji. W wygło­szonej homilii nawiązał do słów tego­rocznego Listu Ojca Świętego do kapłanów. Zwrócił uwagę na dwa punkty Papieskiej wypowiedzi: na potrzebę zjed­noczenia wokół Eucharystii oraz na ważność for­macji ministrantów, jako nadziei Kościoła na przyszłe powołania kapłańskie.
Po homilii, zgromadzeni kapłani odnowili swoje przyrzeczenia składane w dniu święceń.
W czasie Mszy świętej został poświęcony Olej Krzyżmo, który używany jest przy udzielaniu Sakramentu Kapłaństwa, Chrztu świętego i Bierzmowania oraz w niektórych uroczystych poświęceniach. Ksiądz Arcybiskup Michalik pobłogosławił również Olej Chorych, którym będą namaszczani chorzy w ciągu całego roku.
Po Liturgii, w dużej sali Domu Biskupiego odbyły się życzenia Wielkanocne.

7 kwietnia

Dzisiaj zmarł ks. Stanisław Motak, proboszcz w Mirocinie.
Eksporta odbędzie się w Mirocinie 12 kwietnia [Poniedziałek Wielkanocny],o godz. 14.00.
We Wtorek Wielkanocny, 13 kwietnia, o godz. 11.00, ks. bp Stefan Moskwa będzie prze­wod­ni­czył Mszy świętej pogrzebowej w kościele parafialnym w Mirocinie.
Po południu o godz. 14.00 odbędzie się pogrzeb w rodzinnym Czudcu.

6-7 kwietnia

Ks. Abp Józef Michalik przebywał w Warszawie, gdzie jako nowy prze­­wod­niczący Kon­­ferencji Episkopatu Polski uczest­niczył w pierw­szym spotkaniu Jej prezydium.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu