Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości10 kwietnia

Wielka Sobota. Dzisiejszej Jutrzni z Godziną Czytań o godz. 9.00, prze­wodniczył ks. bp Adam Szal. Była recy­towana, po­nieważ nie było już kle­ryków, którzy rano roz­jechali się do swoich domów na świą­teczną przerwę. W na­bożeń­stwie wzięli udział: ks. abp Józef Mi­chalik, Kapi­­tuła Metro­­politalna ze swoim Pre­pozytem, ks. bpem Stefanem Moskwą oraz księża wycho­wawcy i profesorowie Seminaryjni. Po nabożeństwie, ks. abp Metropolita poświęcił pokarmy na stół wielkanocny.

Przed południem Ksiądz Biskup Stefan odwiedził Przemyskie Centrum CARITAS, gdzie dokonał poświęcenia pokarmów i spotkał się z kilkusetosobową grupą ubogich, którzy na co dzień korzystają z pomocy tej placówki. Gestem dobroczynności są tegoroczne "Chlebki miłości" rozprowadzane przez CARITAS, a dochód z ich sprzedaży zasila konto pomocowe.

Wieczorem o godz. 19.00 rozpocznie się uroczysta celebracja Liturgii Paschalnej. Obrzędowi poświęcenia ognia i wody chrzcielnej oraz koncelebrze będzie przewodniczył ks. bp Adam Szal, a ks. bp Stefan Moskwa wygłosi okolicznościową homilię.

9 kwietnia

Wielki Piątek. Uroczystą Jutrznię z Godziną Czytań o godz. 9.00, po­prowadził ks. bp Ste­fan Mos­kwa. Udział w niej wzięli: ks. abp Józef Mi­chalik, Kapi­tuła Metro­politalna z ks. bpem Adamem Szalem, Księża Wycho­wawcy i Alumni Wyż­szego Semi­narium Du­chow­nego.
Po południu o godz. 18.00 Liturgii Wiel­kiego Piątku rów­nież prze­wod­niczył ks. bp Stefan. Chór kle­rycki pod dyrekcją ks. prał. Tadeusza Brat­kowskiego wykonał Pasję według św. Mateusza. W homilii ks. bp Moskwa mówił o Drodze Jezusa, w której brali udział różni uczestnicy: wrogo nasta­wieni fary­zeusze, żoł­nierze wyko­nujący obo­jętnie wyrok śmierci na Zbawi­cielu, współ­czujący i poma­gający Jezusowi życz­liwi ludzie, ale też ludzie obo­jętni, gapiący się bez­myślnie na to co się doko­nywało. Ta Go­dzina Jezusa od­bywa się także dziś. I tak jak wtedy, tak rów­nież obec­nie spotyka się po­dobnie zacho­wujących się ludzi. Potrzeba zatem, byśmy nie stali obojętnie, ale czynnie włączyli się w zbawcze dzieło Chrystusa. Na zakoń­czenie Nabo­żeństwa, prze­niesiono w uro­czystej pro­cesji Najś­więtszy Sakra­ment do Bożego Grobu.

          Droga Krzyżowa na Tarnicę
W Wielki Piątek w godzinach wieczornych powrócili do Ustrzyk Górnych pątnicy z Drogi Krzy­żowej na Tar­nicę – najwyższy szczyt Biesz­czadów. Wzięło w niej udział ponad tysiąc pięćset osób. Były to prze­ważnie zorganizowane grupy ze swymi dusz­pasterzami, chociaż trafiali się także indy­widualni pielgrzymi.
Pierwsza taka droga zorganizowana była jeszcze w stanie wojennym. Od tego czasu Droga Krzy­żowa na Tarnicę stała się popularną praktyką religijną. Idą tam nie tylko miłośnicy gór ale i ci którzy chcą do modlitwy dołączyć trud wspinaczki na szczyt. Nad bez­pieczeń­stwem turystów czuwają zawsze pra­cownicy biesz­czadzkiego Parku Naro­dowego i ratownicy GOPR. Jest już zwyczajem, że po powrocie ze szczytu, pątnicy biorą udział w Wielkopiątkowej liturgii w kościele parafialnym w Ustrzykach Górnych.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu