Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości23 listopada

Na Jasnej Górze zakończyły się rekolekcje dla Księży Biskupów i rozpoczęło się 338. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Księża biskupi wystosowali telegram kondolencyjny do ks. abpa Damiana Zimonia, metropolity katowickiego, na terenie diecezji którego doszło wczoraj do katastrofy górniczej.

22 listopada

Wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego.
Przed południem w Archikatedrze Przemyskiej odbyła się re­li­gij­na część ob­cho­dów Dni Honorowego Dawcy Krwi. Na modlitwie zgromadzili się pracownicy zakładów, służb mundurowych, emeryci, uczniowie wraz z opie­ku­nami szkol­nych klubów oraz alumni – krwio­dawcy z Wyższego Seminarium Duchownego. Mszę świętą w intencji o Boże błogosławieństwo dla żyjących i o wieczne zbawienie dla zmarłych ho­no­ro­wych dawców, odprawił ks. prał. Wacław Partyka, wikariuisz generalny. Dalsza część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń, odbyła się w sali Urzędu Miejskiego.

Dziś zakończyły się rekolekcje kapłańskie w Ośrodku KSM «Nadzieja» w Du­biec­ku - Wy­brzeże.
Natomiast wieczór o godz. 19.00 rozpoczną się rekolekcje kapłańskie o tematyce uz­dra­wia­nia i uwalniania w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Ja­ro­sła­wiu.

21 listopada

Na Jasnej Górze trwają rekolekcje dla Księży Biskupów.

W Domu Rekolekcyjnym «Nadzieja» w Dubiecku - Wy­brzeże od­by­wają się re­ko­lekcje dla ka­pła­nów, którym prze­wod­niczy ks. prof. dr hab. An­drzej Zwo­liński z Kra­kowa.

20 listopada

Księża Biskupi Przemyscy na czele z ks. abpem Józefem Michalikiem udali się na Jasną Górę na doroczne rekolekcje dla człon­ków Kon­fe­ren­cji Episko­patu Polski. Te­go­rocz­nym ćwi­cze­niom re­ko­lek­cyj­nym prze­wod­ni­czy ks. prof. dr hab. Marek Sta­ro­wiey­ski – znawca li­te­ra­tury sta­ro­żyt­ności chrześ­ci­jań­skiej i teo­lo­gii Oj­ców Koś­cioła.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu