Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości6 grudnia

W Harcie świętowano dzisiaj 200 rocznicę wybudowania kościoła parafialnego.
O godz. 11.00, Ksiądz Arcybiskup Metropolita, odprawił Mszę świętą, podczas której udzielił sa­kra­mentu Bierz­mowania miej­scowej młodzieży. W uroczystości wzięli również udział kapłani, którzy na przes­trzeni lat pełnili posługę dusz­pasterską w Harcie, księża Rodacy, księża z deka­natu Dy­now­skiego, zapro­szeni goście oraz licznie zebrani Para­fianie, ze swoim pro­boszczem - ks. Tadeuszem Ozgą.

***

W parafii Równe [dekanat dukielski] Ksiądz Biskup Adam Szal prze­wod­niczył uroczystościom odpus­towym ku czciśw. Mikołaja Biskupa, pa­trona pa­rafii. Podczas Mszy świętej o godzinie 11.30, udzielił sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.

5 grudnia

Ksiądz Arcybiskup Metropolita, podczas Mszy świętej odpra­wionej o godz. 11.30, dokonał poś­wię­cenia nowo­wybudo­wanego koś­cioła filial­nego w Ruszel­czycach [pa­rafia Krzywcza w deka­nacie dubiec­kim]. Świątynia ta została dedykowana Matce Bożej Fatimskiej. Ks. Pro­boszcz Wiesław Twardy wraz z para­fianami, budowali jedno­cześnie dwie świątynie: tę w Ruszel­czycach oraz w miej­scowości Reczpol [ta ostatnia jest w fazie wykoń­czeniowej].

***

O godzinie 18.00, w parafii św. Marii Magdaleny w Przemyślu [Fran­cisz­kanie], ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą, podczas której udzielił sakra­mentu Bierz­­mowania młodzieży z prze­myskich parafii.

2 grudnia

W Kurii Metropolitalnej, po po­łudniu od­było sięze­branie człon­ków Komisji ds. owoców Roku Eu­cha­rystii. Zespół został wyło­niony ze składu Rady Spo­łecz­nej Archi­die­cezji Prze­myskiej i w skład niego wchodzą: ks. prał. Józef Bar, ks. prał. Zbigniew Suchy, p. Teresa Nalepa, p. Jan Musiał i p. Stanisław Radyk.

1 grudnia

W kaplicy "Dobrego Pasterza" przy Domu Reko­lek­cyjnym w Przemyślu, ks. bp Adam Szal wygłosił referat do członków KIK-u, na temat: "Tajemnica Eucharystii w historii Kościoła".

cofnij -   1  2  3  4   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu