Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości19 listopada

Przed godziną 12.00 zostało przy­wiezione Ciało ks. bpa Bolesława Taborskiego do Kurii Metro­poli­talnej, gdzie przy trumnie zgro­madzili się kapłani z ks. biskupem Adamem Szalem i siostry zakonne na wspólne mo­dli­tewne czuwanie.
Modlitwie różańcowej przewodniczył ks. prał. Wacław Partyka.

O godzinie 13.00 prze­nie­siono Ciało Zmar­łego do Archi­katedry. Mszy świętej kon­cele­bro­wanej podczas Eks­porty prze­wod­niczył Biskup Rze­szowski Kazimierz Górny, a homilię pogrzebową wygłosił ks. bp Adam Szal. W kon­celebrze uczest­niczył również Biskup Edward Fran­kowski z Sandomierza oraz około 150 ka­płanów. Oprawę mu­zyczną zapewnił chór semi­naryjny pod dy­rekcja ks. prał. Tadeusza Bratkowskiego.

***

O godzinie 19.00 odprawiono Nieszpory żałobne, którym prze­wod­niczył i homilię wy­głosił Rektor Semi­narium Duchow­nego, ks. prał. Marian Rojek. Przy trumnie Księdza Biskupa zebrali się alumni oraz siostry zakonne z prze­myskich Zgromadzeń.

***

Ksiądz Arcybiskup Metropolita kontynuuje wizytację dekanatu Leskiego. Wczoraj wizytował parafię Hoczew, a dzisiaj Bezmiechową Górną.

18 listopada

Dzisiaj w godzinach popołudniowych, zmarł w przemyskim szpitalu
ks. bp Bolesław Łukasz Taborski.

Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie!


 

Pliki do pobrania (obok): klepsydra i kalendarium życia śp. Zmarłego.

14 listopada

Ks. abp Józef Michalik kontynuuje wizytację kanoniczną dekanatu leskiego. Dzisiaj spotkał się z parafianami Baligrodu.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu