Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 listopada

W Strachocinie zakończył się przed południem dzień sku­pie­nia dla Neo­prez­bi­terów. Spot­ka­niu prze­wod­ni­czył ks. bp Adam Szal. W ramach programu odbyło się spotkanie z ks. prał. Wal­de­ma­rem Janigą, który za­poz­nał uczest­ników z pro­ce­durą awansu za­wo­do­wego oraz ze spo­so­bami ko­rzys­tania z do­radz­twa me­to­dycz­nego.

W Archikatedrze Przemyskiej, w przeddzień patronalnego święta Chrystusa Króla zgromadzili się członkowie Akcji Ka­to­lickiej i Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­szenia Mło­dzieży wraz z księżmi asys­tentami na dorocznej pielgrzymce. Uroczystej Mszy świętej kon­ce­le­bro­wanej przez 80. ka­płanów prze­wod­niczył ks. abp Józef Michalik, który wygłosił oko­licz­noś­ciową ho­milię.
Podczas Eu­cha­rystii 31 kan­dy­datów do KSM-u złożyło ślu­bo­wanie go­to­wości do służby Bogu, Koś­cio­łowi i Oj­czyźnie. Kan­dy­daci po­chodzą z nas­tę­pu­jących parafii: Babice, Dy­lą­gówka, Hyżne, Jaros­ław – Chrys­tusa Króla, Lu­batowa, Nie­nadowa Dolna i Rogi. 30 członków KSM-u z parafii: Babice, Brzozów, Dy­lągówka, Gol­cowa, Hum­niska, Hyżne, Ja­rosław – Chrys­tusa Króla, Ne­hrybka, Nie­na­dowa Dolna, Rogi i Wielkie Oczy – zostało mia­no­wa­nych zas­tę­po­wymi.

W parafii pw. św. Ka­ta­rzynyStra­cho­cinie o go­dzinie 10.30 ks. bp Adam Szal od­pra­wił uro­czystą sumę od­pus­tową z ka­za­niem.

Odbył się również odpust w parafii pw. św. Ka­ta­rzynyWesołej k. Dynowa. Uro­czys­toś­ciom prze­wod­ni­czyli dwaj bracia Rodacy: ks. prał. Sta­nis­ław Czen­czek i ks. Marian Czen­czek.

W parafii pw. Świętej TrójcyPrzemyślu odbyła się uro­czys­tość dzięk­czynna za 20 lat ist­nienia klubu Ano­ni­mo­wych Al­ko­ho­lików «Wie­czernik». Uroczystej Mszy św. prze­wod­niczył i homilię wy­głosił ks. bp Marian Rojek.

24 listopada

Dzisiaj wieczorem w Strachocinie, o godz. 18.00 – roz­pocz­ął się mie­sięczny dzień sku­pie­nia dla Księży Neo­prez­bi­terów. Spot­ka­niu prze­wod­ni­czy ks. bp Adam Szal.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu