Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości20 lutego

Ks. abp Józef Michalik oraz dwaj biskupi pomocniczy: ks. bp Adam Szalks. bp Marian Rojek, gościli dzisiaj w Rzeszowie. Okazją do wizyty była Uro­czys­tość ogłoszenia przyjętego przez OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II w lutym 2005 roku tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA Uniwersytetu Rzeszowskiego. W kościele uniwersyteckim przy ul. Rejtana, o godz. 8.30 zos­tała odprawiona Msza święta o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, a nas­tęp­nie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni oraz odsłonięcie pomnika Papieża Polaka.

Więcej o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

19 lutego

VII Niedziela zwykła
W Kraczkowej o godz. 15.00, ks. bp Adam Szal przewodniczył Mszy świętej z udzieleniem sakramentu Bierzmowania. W wygłoszonej homilii, Ksiądz Bis­kup pouczył o wielkiej roli Ducha Świętego w codziennym życiu chrześcijanina. Ponad stuosobowa grupa modzieży z Kraczkowej i okolicznych parafii: Cier­pisza, Czarnej oraz Handzlówki – przyjęła sakrament umocnienia chrześ­ci­jań­skiego.

Więcej o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie parafii Kraczkowa.

18 lutego

W czytelni biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu odbyło się zebranie Rady Kapłańskiej Archidiecezji Przemyskiej poświęcone omó­wie­niu i podsumowaniu najważniejszych spraw duszpastersko-administracyjnych w die­cezji.
O godzinie 10.00 zgromadzeni odmówili „Godzinę w ciągu dnia”, a następnie, po przed­sta­wieniu programu obrad i odczytaniu protokołu z poprzedniejego spot­kania, nastąpiło zaprzysiężenie radnych nowej kadencji i wybór sekretariatu Rady.

Abp Józef Michalik, dzieląc się swoimi uwagami i obserwacjami, zwrócił uwagę księ­żom na kilka negatywnych zjawisk społeczno-duszpasterskich. Niepokojący jest coraz słabszy związek wiernych z parafią. Katecheza ma prowadzić do parafii, która jest centrum życia sakramentalnego. Wzrastają też wymagania wobec współ­czes­nego dusz­pas­terza. Warto wsłuchiwać się w aktualne potrzeby wiernych i bacznie obserwować, czego oczekują od kapłana wierni, co podważa jego autorytet?
Niepokojące jest to, że rośnie ilość związków niesakramentalnych. Życie bez ślubu stało się „normalne” i niebudzące zdziwienia czy zgorszenia, a nawet w pewnych kręgach stało się modne. Zdaniem arcybiskupa jest to efekt tzw. „spry­wa­ty­zowania wiary”, która została odcięta od życia, wyziębiona. Potrzeba dawania świadectwa życia chrześcijańskiego została zepchnięta na margines. Zadaniem duszpasterza jest pomóc ludziom w dojrzewaniu do podjęcia decyzji na całe życie, co pomogłoby przerwać proces życia bez ślubu kościelnego. Lekarstwem – antidotum na tę sytuację mogłoby być ubiblijnienie wiary, czyli jej zobiek­tywi­zowanie. Ludzie często dziś wierzą w Jezusa mitów. Tymczasem trzeba im pomóc odkryć Słowo – Boga, który sam osobiście do nas mówi i domaga się naszej indywidualnej odpowiedzi.
Zdaniem przewodniczącego KEP, konieczne jest też odpolitycznienie życia religijnego. Niedopuszczalne jest angażowanie się Kościoła i księży w jakąkolwiek ze stron politycznych. Funkcją duchownych nie jest opowiadanie się po stronie jakiejkolwiek partii politycznej. Kościół – Kapłan ma być obecny w świecie z Ewangelią i ma do niego iść z Ewangelią, którą trzeba głosić wszystkim partiom i ugrupowaniom politycznym.

Rada kapłańska archidiecezji przemyskiej jest zespołem kapłanów, będącym organem doradczym biskupa i reprezentującym prezbiterium przemyskie. Liczy 37 kapłanów wybieranych drogą demokratyczną a także mianowanych przez biskupa diecezji. Rada powoływana jest przez biskupa na okres 5 lat.

W Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Jarosławiu, za­koń­czyło się dwu­dniowe spot­kanie for­ma­cyjne ka­pła­nów wy­świę­co­nych w latach 2002-2004. Oprócz wspól­nej mo­dli­twy, w ra­mach stu­dium wi­ka­riu­szow­skiego, ka­płani uczest­niczyli w war­szta­tach ka­te­che­tycznych pro­wa­dzo­nych przez s. Urszulę Kłusek, pal­lo­tynkę. Te­ma­tem wio­dącym spot­kania było: „Kate­cheza w gim­nazjum – przyjemność czy katorga?!”

W domu rekolekcyjnym «Nadzieja» w Dubiecku – Wybrzeże, zakończyło się spot­kanie formacyjne Księży Neoprezbiterów.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu