Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości19 lutego

Od wczoraj trwało spotkanie formacyjne Księży Neoprezbiterów, któremu przewodniczył ks. bp Adam Szal. Tym razem miejscem spotkania było Collegium Marianum ["Małe Seminarium"] w Przemyślu. Gościem spotkania był ks. abp Józef Michalik, który o godz. 11.00 przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej i wygłosił okolicznościową homilię. Po Mszy świętej była okazja do porozmawiania z Księdzem Arcybiskupem na tematy duszpasterskie. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

***

W Urzędzie Miasta Przemyśla odbyło się dzisiaj robocze spotkanie Komitetu ds. Owoców Roku Eucharystii z prezydentem Miasta, przedstawicielami starostwa ziemskiego, wójtami gmin powiatu przemyskiego oraz katechetami szkół. Realizując hasło "Wy dajcie im jeść" omawiano zagadnienie pomocy ludziom potrzebującym.

***

Ks. bp Adam Szal przebywał w parafii Krosno - Fara, gdzie udzielił sakramentu Bierzmowania 275-osobowej grupie młodzieży z części dekanatu Krosno I.

18 lutego

Dzisiaj w Przemyślu odbyło się Wspólne spot­kanie bis­kupów z Polski i z Ukrainy, którzy po­twier­dzili po­trzebę kon­ty­nuacji wspól­nych kon­taktów pomiędzy Epis­kopatami obu krajów. W spot­kaniu uczest­niczyli: kard. Lubomyr Huzar, Arcy­biskup Większy Lwowa obrządku grecko­kato­lickiego, Bp Sofron Mudryj, eparcha Iwanofrankowski obrządku greckokatolickiego, Abp Jan Martyniak, Metropolita Przemysko-Warszawski obrz. greckokatolickiego, Bp Włodzimierz Juszczak, Biskup Wrocławsko-Gdański obrz. greckokatolickiego, Abp Leszek Sławoj Głódź, Biskup Warszawsko-Praski, Bp Mieczysław Cisło, Biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej oraz Abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, Przewodniczący KEP i Bp Adam Szal, Biskup po­mocniczy Archi­diecezji Przemyskiej.
Nawiązując do ubiegłorocznego programu współpracy pomiędzy Kościołami w Polsce i na Ukra­inie przebiegającego pod hasłem „Módlmy się razem”, którego zwieńczeniem był udział pielgrzymów z Ukrainy na uroczystościach odpustowych na Jasnej Górze z udziałem kad. Huzara oraz pątników polskich, którzy wraz z kard. Józefem Glempem modlili się w Sanktuarium w Zarwanicy na Ukrainie,Ksiądz Kard. Lubomir Huzar wyraził pragnienie, by tegoroczne wysiłki pogłębiania współpracy zostały w sposób szczególny skierowane w stronę kapłanów i biskupów obydwu obrządków. Takie wielopłaszczyznowe kontakty miałyby służyć wymianie doświadczeń, wzajemnemu poznaniu oraz próbie rozwiązywania problemów Kościoła Katolickiego w tej części Europy, co w konsekwencji winno prowadzić do pojednania polsko-ukraińskiego.

Na zakończenie wspólnego spotkania Ksiądz Kardynał wraz z Księżmi Biskupami udali się go przemyskiego Seminarium, na spotkanie z alumnami zarówno archidiecezji przemyskiej, jak i od kilkunastu lat studiującymi w przemyskiej Alma Mater braćmi z Zakonu Ojców Bazylianów obrz. greckokatolickiego.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu