Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości26 listopada

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

W Strachocinie k. Sanoka gościł dzisiaj ks. abp Józef Michalik, który pod­czas uro­czys­tej Mszy świętej od­pra­wionej o godz. 11.00 – dokonał kon­se­kra­cji no­wego ołtarza, po­bło­go­sławił wy­ko­nane prace na rzecz koś­cioła pa­ra­fial­nego oraz udzielił sa­kra­mentu Bierz­mo­wania miej­sco­wym gim­na­zja­listom.


W parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu odbyła się uro­czys­tość od­pus­towa. Sumę pod prze­wod­nic­twem ks. prał. Wa­cława Par­tyki współ­kon­ce­le­bro­wali księża pro­bo­szczowie ja­ros­ław­skich parafii, kustosz san­ktu­arium Matki Bożej w Chło­picach, ksiądz dziekan de­ka­natu Jarosław I oraz ksiądz dy­rektor Oś­rodka For­macji i Kul­tury Chrześ­ci­jań­skiej. Uro­czys­tość po­prze­dzona była klil­ku­dnio­wym przy­go­to­waniem re­ko­lek­cyj­nym, które przeprowadził ks. prał Wacław Partyka.

O godz. 11.00 w Hurku k. Przemyśla, ks. Fran­ci­szek Partyka – miej­sco­wy pro­boszcz oraz ks. Wła­dys­ław Krzyś­ciak – eme­ry­to­wany pro­boszcz z Krów­nik, spra­wo­wali Mszę świętą w in­tencji Ko­le­jarzy. Oka­zją do spot­ka­nia li­tur­gicz­nego było ob­cho­dzo­ne w sobotę wspom­nie­nie św. Ka­ta­rzyny – pa­tronki Ko­lejarzy.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu