Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 marca

Wielki Piątek. Uroczystą Jutrznię z Godziną Czytań o godz. 9.00, po­prowadził ks. bp Adam Szal. Udział w niej wzięli: ks. abp Józef Mi­chalik, Kapi­tuła Metro­politalna, Księża Wycho­wawcy i Alumni Wyż­szego Semi­narium Du­chow­nego.
Po południu o godz. 18.00 Liturgii Wiel­kiego Piątku również prze­wod­niczył ks. bp Adam. Chór kle­rycki pod dyrekcją ks. prał. Tadeusza Brat­kowskiego wykonał Pasję według św. Mateusza. Homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, ukazując Miłosierdzie Boże płynące z Krzyża. Na zakoń­czenie Nabo­żeństwa, prze­niesiono w uro­czystej pro­cesji Najś­więtszy Sakra­ment do Bożego Grobu.

***

Po raz kolejny odbyła się Droga Krzy­żowa na Tar­nicę – najwyższy szczyt Biesz­czadów. Wzięło w niej udział ponad tysiąc osób. jak zwykle, były to zorganizowane grupy ze swymi dusz­pasterzami, ale także indy­widualni pielgrzymi. Nad bez­pieczeń­stwem turystów czuwali, jak zawsze, pra­cownicy biesz­czadzkiego Parku Naro­dowego i ratownicy GOPR. Po powrocie ze szczytu, część pątników wzięła udział w Wielkopiątkowej liturgii w kościele parafialnym w Ustrzykach Górnych.

24 marca

Wielki Czwartek. O godz. 9.00 w Archi­katedrze Prze­myskiej roz­poczęła się Litur­gia Godzin, której prze­wodniczył ks. bp Adam Szal. Odśpie­wano wspól­nie z zes­połem kle­ryckim Go­dzinę Czytań i Jutrznię. W nabo­żeństwie wzięli udział: ks. abp Józef Mi­chalik oraz Kapi­tuła Metropo­litalna i przed­stawiciele Kapituł Kole­giackich, alumni i wycho­wawcy semina­ryjni oraz minis­tranci, lek­torzy i scholanki z Archiprez­biteratu Jarosławskiego. O godzinie 10.00 ks. Abp Metropolita przewodniczył ponad stopięć­dziesięcio­osobowej Kon­celebrze kapłanów diecez­jalnych i zakonnych naszej Archi­diecezji. W wygło­szonej homilii podziękował kapłanom za pełnienie służby oraz zaapelował o jed­noczenie się wokół Eucharystii. Po homilii, zgromadzeni kapłani odnowili swoje przyrzeczenia składane w dniu święceń. W czasie Mszy świętej został poświęcony Olej Krzyżmo, który używany jest przy udzielaniu Sakramentu Kapłaństwa, Chrztu świętego i Bierzmowania oraz w niektórych uroczystych poświęceniach. Ksiądz Arcybiskup Michalik pobłogosławił również Olej Chorych, którym będą namaszczani chorzy w ciągu całego roku.

***

Po Liturgii, w dużej sali Domu Biskupiego odbyły się życzenia Wielkanocne, które w imieniu duchowieństwa i całej Archidiecezji złożył ks. bp Adam Szal. Ksiądz Arcybiskup dziękując za życzenia ogłosił powołanie Krośnieńskiej Kapituły Kolegiackiej. Oddzielnym dekretem mianował prepozytem tej kapituły ks. prał. Kazimierza Bełch, a jej kustoszem - ks. Karola Brysia, proboszcza bazyliki Krośnieńskiej. Zadaniem nowej kapituły będzie rozwijanie nabożeństwa Eucharystycznego oraz promowanie Katolickiej Nauki Społecznej. Obaj powołani Kanonicy opracują statut oraz przygotują wzór dystynktorium - wówczas Ksiądz Arcybiskup powoła pełny skład kapituły.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu