Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości19-21 kwietnia

Odbyły się Wiosenne Konferencje Rejonowe dla kapłanów Archidiecezji Przemyskiej. [W poniedziałek 19 kwietnia, w Sanoku, par. pw. Chrystusa Króla; we wtorek 20 kwietnia w Łańcucie - parafia Farna; we środę 21 kwietnia w Przemyślu - Wyższe Seminarium Duchowne.
Spotkania rozpoczynały się nabożeństwem o godz. 14.00, a następnie ks. dr Piotr Kandefer, Ceremoniarz Archidiecezji wygłosił odcztyt na temat zmian w nowym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego. Referat był zatytułowany: "Znaki objawiające obecność Chrystusa w Eucharystii według OWMR 2002". Na koniec zostały przekazane komunikaty duszpasterskie.

17 kwietnia

Poświęcenia nowej siedziby CARITAS Archi­die­cezji Prze­mys­kiej do­konał ks. abp Józef Mi­chalik. „Chrześ­ci­janin nie może nie czynić mi­łosier­dzia” po­wie­dział metro­polita prze­myski do zgro­madzo­nych uczest­ników uro­czystości - para­fial­nych i szkol­nych grup CARITAS z ca­łej archi­diecezji, które przy­były świę­tować to wy­da­rzenie. „Miłość bliź­niego jest wpi­sana w imię chrześ­ci­janina, który nie może zam­knąć serca na biedę mo­ralną i materialną. Wszyst­kich chce kochać czynnie”. O zaan­gażo­wanych w dzieło CARITAS po­wiedział, że są „ludźmi, któ­rzy inter­pre­tują ewan­gelię czynem”. W no­wym domu znaj­duje się nocle­gownia dla 40 bez­domnych kobiet, jadło­dajnia z której aktualnie co­dzien­nie korzysta 270 osób. Są także maga­zyny żyw­noś­ciowe, odzie­żowe i biura.

Uroczystość poświęcenia była też oka­zją do wrę­czenia nagród - sta­tuetek Dobrego Pasterza, którymi Kapituła przyz­nawania II Edycji Nagrody CARITAS Archi­die­cezji Prze­myskiej wyróżniła laureatów w czterech kategoriach:
W kategorii Duszpasterz – wyróżniony został ks. prał. Sta­nisław Zarych z Prze­myśla. Od wielu lat zaj­muje się on pracą na rzecz trzeź­wości, jest jednym z zało­ży­cieli ruchu Krucjaty Wyz­wo­lenia Czło­wieka oraz inicja­torem pow­stania licz­nych wspólnot trzeź­wościowych. Nie­stru­dzenie zaj­muje się kształ­to­waniem postaw absty­nen­ckich wśród dzieci i mło­dzieży.
W kategorii Instytucja współ­pracująca z CARITAS, na­grodę otrzy­mała s. Marietta Kopińska, prze­łożona prowin­cjalna ss. Słu­żebniczek star­owiej­skich. Siostry pro­wadzą po­sługę chary­ta­tywną i opie­kuńczo-wychowawczą, szcze­gólnie na rzecz ubo­gich dzieci, cier­piacych i po­krzyw­dzo­nych w die­cezji. Odwie­dzają cho­rych w do­mach udzie­lając im pod­stawowej po­mocy medycznej oraz ro­dziny za­nied­bane du­chowo i ma­terial­nie. Pro­wadzą kilka za­kła­dów opieki dla dzieci i starców.
W Kategorii Darczyńca – odzna­czony zos­tał p. Miro­sław Prze­woźnik, z-ca dyrek­tora Wy­działu Poli­tyki Społecznej woje­wództwa Pod­kar­packiego. Czło­wiek od­dany sprawie roz­wiązy­wania pro­blemów ludzi bez­domnych, ubogich. Z życz­liwoś­cią i zro­zumie­niem wspie­rający aktywnie pro­gramy po­mocowe reali­zo­wane przez CARITAS Archi­diecezji Prze­myskiej.
W Kategorii – Dziennikarzks. Zbigniew Suchy, re­daktor na­czelny Prze­myskiej Edycji Ty­god­nika Niedziela. Pro­muje on szeroko pojętą ideę miło­sier­dzia chrześ­cijań­skiego. Czyn­nie uczest­niczy w dzia­łal­ności chary­tatywnej.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu