Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości3 grudnia

Szósty i ostatni dzień pielgrzymki naszych Pasterzy „do serca Kościoła” roz­począł sie spotkaniem w Kongregacji Nauki Wiary, której Prefektem do 19 kwiet­nia był obecny Papież Benedykt XVI. Następnie Księża Biskupi uczestniczyli w roz­mo­wach w Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego. Ostatnim urzę­dem, który odwiedzili była Kongregacja ds. Beatyfikacji i Kanonizacji.

W południe wszyscy Biskupi Polscy przebywający z wizytą „do progów Apos­tolskich” spotkali się z Następcą Świętego Piotra. W skierowanym do Bis­ku­pów słowie, Papież zwrócił uwagę na stale aktulaną potrzebę nowej ewangelizacji. Musi ona nawiązywać do nauki Soboru Watykańskiego II. Musi być, jak uczy tenże Sobór, dziełem wspólnym biskupów, kapłanów, zakonów i świe­ckich: dziełem rodziców i młodzieży. Celem nowej ewangelizacji – jak nau­czał Jan Paweł II – ma być budzenie żywej, świadomej i odpowiedzialnej wiary. Papież zachęcił Biskupów, by sięgali do dziedzictwa, które nam zostawił Jan Pa­weł II, i by obficie czerpali z Jego świadectwa. Prosił, by Jego poczucie od­po­wie­dzial­ności za Kościół i za wierzących powierzonych trosce biskupa było dla nich wzorem i wezwaniem. Nastepnie Papież mówił o potrzebie budowania dobrej re­lacji biskupów i kapłanów, którzy są pierwszymi współpracownikami biskupa w realizacji jego zadań. Ich przede wszystkim biskup powinien objąć swą troską. Szczególną uwagę zwrócił na potrzebę formacji do kapłaństwa oraz stałej for­macji kapłanów. Kolejny temat, jaki poruszył Papież dotyczył roli zakonów w Koś­ciele. Różnorodność charyzmatów i posług, jakie spełniają zakonnicy i zakonnice, czy też członkowie świeckich instytutów życia konsekrowanego, jest wielkim bogactwem Kościoła. Biskup może i powinien zachęcać je do włączania się w diecezjalny program ewangelizacji i podejmowania duszpasterskich zadań, zgod­nie z ich charyzmatem, we współpracy z kapłanami diecezjalnymi i wspól­no­tami świec­kich. Zachęcił do troski o zakony, zwłaszcza żeńskie i kontemplacyjne. Papież sporą część swojego przesłania poświęcił roli osób świeckich w Kościele, którzy realizując swoje powołanie w świecie, mogą osiągać świętość nie tylko przez czynne zaangażowanie na rzecz biednych i potrzebujących, ale także ożywiając społeczeństwo duchem chrześcijańskim, przez wypełnianie swych obowiązków zawodowych i świadectwo przykładnego życia rodzinnego (Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!). Papież zwrócił uwagę, że specyficznym zadaniem laikatu jest udział w życiu publicznym i w polityce. Przypomniał, że Kościół nie utożsamia się z żadną partią, wspólnotą polityczną ani z systemem politycznym, natomiast przypomina zawsze, aby świeccy zaangażowani w życiu publicznym dawali odważne i czytelne świadectwo wartościom chrześcijańskim. Mają je głosić i bronić ich, gdy zostaną zagrożone. Będą to czynić na forum publicznym, zarówno w debatach gremiów politycznych, jak i w mediach. Jednym z ważnych zadań wynikających z procesu integracji europejskiej jest odważna troska o zachowanie tożsamości katolickiej i narodowej Polaków. Prowadzony przez laikat katolicki dialog w płaszczyźnie spraw politycznych okaże się skuteczny i służyć będzie dobru wspólnemu, gdy jego podstawą będą: umiłowanie prawdy, duch służby oraz solidarność w dziele angażowania się na rzecz dobra wspólnego. Zachęcił Biskupów do wspierania tej posługi laikatu, z poszanowaniem słusznej autonomii polityki. Na koniec życzył, aby harmonijna współpraca wszystkich stanów w Kościele pod światłym przewodnictwem Pasterzy przynosiła owoce przemiany świata w duchu Chrystusowej Ewangelii. Zawierzył też Matce Bożej ich biskupie posługiwanie i udzielił zebranym Apostolskiego błogosławieństwa.
[Pełny tekst Orędzia znajduje sie tutaj].
Pamiętajmy i my w modlitwie o naszych Pasterzach prosząc o świętość ich życia.

Dzisiaj przypada 40. rocznica prekonizacji ks. dra Ignacego Tokarczuka na biskupa diecezjalnego Diecezji Przemyskiej.

W dniu 3 grudnia 1965 roku, podało tę wiadomość Radio Watykańskie. W tym samym dniu Ksiądz Biskup Nominat objął diecezję w obecności Wikariusza Kapitulnego ks. bpa Stanisława Jakiela i zgromadzonej Kapituły Katedralnej pod prze­wodnictwem jej prepozyta, ks. bpa Wojciecha Tomaki. Święcenia Biskupie i uroczysty Ingres do katedry odbyły się dopiero następnego roku – dnia 6 lutego 1966.

Osobę Dostojnego Jubilata Księdza Arcybiskupa Seniora
polecamy modlitwom wiernych
.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu