Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości2 września

O godz. 11.00, w Urzędzie Miasta Przemyśla odbyło się robocze posiedzenie Komitetu przygotowującego uroczystość III Kongresu Eucharystycznego na sobotę 10 września br. W spotkaniu, któremu przewodniczył dyrektor Wydziału Kultury UM, uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych służb: Policji, Wojska, Straży Miejskiej, Zarządu Dróg oraz pracownicy Wydziału Kultury i duszpasterze odpowiedzialni za ceremonie i oprawę liturgiczną.


W piątym miesiącu od śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, wierni parafii Kraczkowa modlili się o Jego rychłą beatyfikację. Tradycyjnie podczas modlitwy odbyła się adoracja krzyża świętego, który trzymał w rękach Papież podczas tegorocznej Drogi Krzyżowej w Rzymskim Koloseum.
Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z tej uro­czys­tości na stro­nie pa­rafii Kracz­kowa zakładka: Aktualności.

1 września

Początek nowego roku szkolnego.
Nauczycielom, katechetom, wychowawcom, a przede wszystkim dzie­ciom i mło­dzieży ży­czymy światła Ducha Świętego i Jego darów w podejmowanym trudzie edukacji.

We wszystkich parafiach odbywały się Msze święte na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w województwie podkarpackim, z udziałem Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, odbyła się w Żurawicy.
Funkcje szkoły i nau­czy­ciela są bardzo ważne i poż­yteczne spo­łecznie. Szkoła uczy bo­wiem życia w spo­łeczeń­stwie, wyrabia odpo­wie­dzial­ność i wraż­liwość wobec dru­giego czło­wie­ka, zwłasz­cza potrze­bującego naszej po­mocy, niepełno­spraw­nego czy mniej zdol­nego. Powie­dział abp Józef Michalik w czasie uro­czys­tości, która była ona połą­czona z od­da­niem do użyt­ku no­wego bu­dynku gim­nazjum w Żurawicy.
Zebranym nauczycielom, parla­menta­rzystom, przedsta­wicielom władz przy­pom­niał także, że szkoła ma dbać nie tylko o roz­wój inte­lek­tualny ucznia, ale także o jego roz­wój du­chowy. Szkoła po­winna służyć inte­rio­ryzacji czło­wieka, a więc zwra­cać uwagę na jego wew­nętrzny rozwój i wy­rabiać wraż­liwość na to co "wew­nętrzne w czło­wieku".

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu