Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 października

20. rocznica święceń biskupich ks. abpa Józefa Michalika.

   Z okazji rocznicy przyjęcia Święceń Biskupich
Najdostojniejszemu Jubilatowi
składamy najserdeczniejsze życzenia
wraz z darem modlitwy.

Staramy się zawsze wypełniać słowa
„Módlcie się codziennie za Waszego Biskupa, aby był mocny w wierze,
odważny wobec zła i błędu,
wrażliwy i miłujący wszystkich,
cierpliwy i miłosierny”

wypowiedziane przez Sł. B. Jana Pawła II,
który 16 października 1986 roku
udzielił święceń biskupich naszemu
Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie.

Niech Pan wspomaga Swoją łaską
Najdostojniejszego Jubilata.

Ad multos annos!

O godz. 14.00 odbyła się Narada Referentów Wydziału Dusz­pas­ter­skiego z udziałem Księdza Arcybiskupa Metropolity i Biskupa Adama Szala w czytelni czasopism Biblioteki WSD.

O godz. 16.30 w auli Instytutu Teologicznego od­była się krótka akademia ku czci Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II, z racji 28. rocznicy Jego wyboru na Stolicę Piotrową.


Podczas tej akademii ks. bp Adam Szal dokonał prezentacji Księgi Jubileuszowej de­dy­ko­wanej ks. abp. Józefowi Michalikowi.


O godz. 18.00 w Archikatedrze została odprawiona uroczysta Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, który dziękował Panu Bogu za 20 lat posługiwania biskupiego. Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Paweł Socha z Zielonej Góry, który przez 7 lat był współ­pra­cow­nikiem Jubilata. Ponadto w koncelebrze udział wzięli: ks. abp Jan Martyniak, Metropolita Przemysko-Warszawski obrządku greckokatolickiego, ks. bp Wacław Depo, Biskup Zamojsko-Lubaczowski, ks. bp Mariusz Lesz­czyński z Zamościa, ks. bp Adam Szal, ks. bp Marian Rojek, ks. Kazimierz Radzik, Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Michalitów oraz kilkudziesięciu kapłanów. Kapituły [metropolitalna oraz kolegiackie z Brzozowa, Jarosławia, Krosna i Przeworska] uczestniczyły w Eucharystii w strojach chó­ro­wych [łącznie około 60 kanoników]. Wśród licznie zgromadzonych wiernych byli alumni seminarium duchownego, siostry zakonne ze swoimi wyższymi prze­ło­żo­nymi, przedstawiciele wspólnot, ruchów i stowarzyszeń religijnych oraz re­pre­zen­tanci władz państwowych i samorządowych. Bogatą oprawę muzyczną zapewnił Archidiecezjalny Chór «Magnificat» pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego. Pod koniec Mszy świętej liczne delegacje składały życzenia i kwiaty Najdostojniejszemu Jubilatowi.

W ramach obchodów VI Dnia Papieskiego, w godzinach przedpołudniowych w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu odbyło się spotkanie ze znaną aktorką p. Małgorzatą Kożuchowską. W czasie spotkania zaprezentowano licznie zgromadzonej młodzieży różne wspólnoty podejmujące w Jarosławiu konkretne dzieła miłosierdzia. W osobistym świa­dec­twie aktorka wspominała m. in. o  spotkaniach ze Sługą Bożym Ja­nem Paw­łem II, o swojej wierze, o zna­czeniu modlitwy i o potrzebie budzenia w sobie i w innych „wy­o­braźni miło­sier­dzia”. Orga­ni­za­torem spot­kania było Dusz­pas­ter­stwo Aka­demickie.

cofnij -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu