Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości3 marca

Dzisiaj w Ośrodku KSM „Nadzieja” w Dubiecku – Wybrzeże, rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne, które potrwają do niedzieli. Uczestnikami rekolekcji są kandydaci, członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej archidiecezji. Rekolekcje poprowadzi misjonarz z Ugandy i diecezjalny Asystent KSM – ks. Marek Blecharczyk.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym odbył się Prze­gląd Ama­torskich Zespołów Teatralnych „Teatralia 2006”, działających przy szko­łach, domach kultury, parafiach. Przegląd Zespołów Teatralnych jest integralną częścią „Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach”, organizowanej przez: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Michalicki Zes­pół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym oraz Gminny Ośrodek Kul­tury w Miejscu Piastowym.

Organizatorzy chcą poprzez teatr, przybliżyć życie i twórczość ważnych dla re­gionu, kraju i świata postaci, pragną kształtować poprzez teatr dojrzałą postawę wobec otaczającego świata, uwrażliwiać na wartości, kształtować szeroko ro­zu­mianą kulturę słowa oraz inspirować do twórczych poszukiwań.
V Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych odbył się pod hasłem: „Praw­dziwe szlachectwo nie wynika z krwi i bogactw, które posiadamy” i był poświęcony Błogosławionemu Augustowi Czartoryskiemu i wzięło w nim udział pięć zespołów.

1. „Wzrastanie” z Iwonicza – „Co jest najważniejsze”
2. ZST z Łańcuta – „Wznieś serce nad zło”
3. MDK z Lubaczowa – „Przedludzkie”
4. „Zawieszeni” z Przemyśla – „Pomnik”
5. „Śpieszmy się kochać ludzi” z Krosna – „Drzewo Życia”

Komisja artystyczna w składzie: p. Sławomir Woźniak – przewodniczący, ks. Ta­deusz Kocór, p. Henryk Wichniewicz brała pod uwagę wy­mowę przedstawienia zgodnie z tegorocznym hasłem przewodnim konfrontacji, dobór re­per­tuaru, opracowanie tekstów, dykcję, emisję głosu, sprawność teatralną i estradową, reżyserię, dobór kostiumów i rekwizytów, scenografię oraz wartości artystyczne i wychowawcze.

Komisja po wysłuchaniu i obejrzeniu pięciu spektakli konkursowych postanowiła przyz­nać I nagrodę dla teatru „Zawieszeni” z Przemyśla za przedstawienie „Pomnik”.
I wyróżnienie dla teatru „Wzrastanie” z Iwonicza za spektakl, „Co jest naj­ważniejsze”, oraz II wyróżnienie dla teatru Zespołu Szkół Technicznych z Łańcuta za spektakl „Wznieś serce nad zło”.
Teatr „Zawieszeni” otrzymał nagrodę za prostotę i szczerość przekazu ukazującego myśl przewodnią przeglądu. Teatr „Wzrastanie” zostaje wyróżniony za czystość konwencji i wartości wychowawcze, a teatr ZST z Łańcuta za podjęcie udanej próby ukazania skutków narkomanii.

W ramach trwających Misji Świętych, w parafii św. Jana ApostołaPrzemyślu, miała dziś miejsce, przy bardzo licznym udziale wiernych, uroczysta Eu­cha­rystia połączona z aktem przebłagania za grzechy. Po oko­licz­noś­ciowej homili wszyscy uczestnicy liturgii okazali gotowość do przebaczenia w Imię Chrystusa, a potwierdzeniem tego były wypowiadane przez wiernych, ze łzami w oczach słowa: przepraszam i proszę o przebaczenie. Ukoronowaniem tej wyjątkowej Mszy św. była plenerowa Droga Krzyżowa z którą zgromadzeni wierni przeszli do Krzyża na Osiedlu "Płyty", będącego pamiątką porzednich Misji Świętych z roku 1996.

W wielu miejscowościach naszego regionu odbyła się premiera filmu „Jan Paweł II”. W kinie KOSMOS w Przemyślu w seansie o godz. 20.15 u­czest­niczyły Władze Miasta oraz przedstawiciele duchowieństwa obu obrządków z księżmi Biskupami: ks. abpem Janem Martyniakiem, ks. bpem. Adamem Szalemks. bp Marianem Rojkiem. Przed projekcją, krótkiego wpro­wa­dze­nia dokonał Ksiądz Biskup Adam.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu