Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości14 kwietnia

Wielki Piątek
O godzinie 9.00, podobnie jak wczoraj, Kanonicy Kapituły Metropolitalnej wraz z wy­chowawcami i alumnami Wyższego Seminarium Duchownego uczestniczyli w uro­czystej jutrzni i godzinie czytań. Nabożeństwu przewodniczył ks. bp Marian Rojek.

Po południu o godz. 18.00 Liturgii Wiel­kiego Piątku w Archikatedrze Przemyskiej również prze­wod­niczył ks. bp Marian Rojek i wygłosił homilię. Na zakoń­czenie Nabo­żeństwa, prze­niesiono w uro­czystej pro­cesji Najś­więtszy Sakra­ment do Bożego Grobu. Chór kle­rycki pod dyrekcją ks. prał. Tadeusza Brat­kow­skiego animował śpiew liturgiczny, a po zakończeniu uroczystości – wykonał Pasję według św. Mateusza.

Również w tym roku odbyła się Droga Krzy­żowa na Tar­nicę – najwyższy szczyt Biesz­czadów. Mimo zalegającego śniegu, wzięło w niej udział kilkaset osób. Były to zorganizowane grupy ze swymi dusz­pasterzami, jak również indy­widualni pielgrzymi. Nad bez­pieczeń­stwem turystów czuwali, jak zawsze, pra­cownicy biesz­czadzkiego Parku Naro­dowego i ratownicy GOPR.

13 kwietnia

O godz. 10.00 przed południem w Archikatedrze Przemyskiej została od­pra­wiona koncelebrowana Msza święta Krzyżma, pod przewodnictwem Metro­po­lity Przemyskiego ks. abpa Józefa Michalika. Kilkustet kapłanów z Księżmi Bis­ku­pami Pomocniczymi: Adamem SzalemMarianem Rojkiem, Księżmi Infu­łatami: Stanisławem ZygarowiczemJulianem Pudło oraz kanonikami Ka­pituł, odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie na ręce Księdza Arcybiskupa.
Przed Mszą świętą, o godzinie 9.00 Kanonicy Kapituły Metropolitalnej wraz z wy­chowawcami i alumnami Wyższego Seminarium Duchownego uczestniczyli w uro­czystej jutrzni i godzinie czytań. Nabożeństwu przewodniczył ks. bp Adam Szal. Tradycyjnie już, w dzisiejszym wydarzeniu wiary uczestniczyli lektorzy i mi­nis­tranci – w  tym roku z archiprezbiteratu krośnieńskiego.

Po zakończeniu Mszy świętej w Domu Biskupim zgromadzili się kapłani i przed­stawiciele świeckich na wspólne życzenia wielkanocne. W imieniu zgro­ma­dzo­nych przemówił ks. bp Marian Rojek, a nastepnie ks. abp Józef Michalik dziękując za życzenia wskazał na potrzebę modlitwy za Kościół.

Kolejnym punktem spotkania były odznaczenia dla świeckich i kapłanów. Po raz pierwszy od chwili ustanowienia, medal Pro Ecclesia Premisliensi – [Za zasługi dla Archidiecezji Przemyskiej], z rąk ks. abpa Józefa Michalika otrzymali:

 • Czesław Karakuszka – medal złoty
 • Jan Kobiałka – medal złoty
 • Wacław Krzanowski – medal złoty
 • Teresa Nalepa – medal złoty
 • Katarzyna Pałys – medal srebrny
 • Marian Ryczan – medal srebrny
 • Emilia Kawa – medal brązowy
 • Bolesław Szczepanik – medal brązowy
 • Władysław Wajda – medal brązowy

Ponadto zostali mianowani kanonicy Krośnieńskiej Kapituły Kolegiackiej:
Kanonicy Gremialni:

 • ks. Waldemar Janiga – scholastyk
 • ks. Julian Bieleń
 • ks. Franciszek Brzyski
 • ks. Zbigniew Głowacki
 • ks. Kazimierz Kaczor
 • ks. Jan Klich
 • ks. Jan Krupiński
 • ks. Wojciech Szlachta

Kanonicy Honorowi:

 • ks. Tadeusz Balawender
 • ks. Mieczysław Bąk
 • ks. Mateusz Homik
 • ks. Stanisław Kot
 • ks. Jan Luchowski
 • ks. Krzysztof Mijal
 • ks. Stanisław Orzechowski
 • ks. Feliks Paściak
 • ks. Adam Pietrucha
 • ks. Jerzy Rojek
 • ks. Marek Słysz

Został również mianowany scholastyk dla Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej, któ­rym został mianowany ks. Henryk Hazik, a w jego miejsce Kanonikiem Ho­no­ro­wym został ks. Stanisław Jamrozek


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Rozpoczęły się obchody Triduum Paschalnego. O godz. 18.00 została od­pra­wiona w Archikatedrze koncelebrowana Msza święta, której przewodniczył ks. bp Adam Szal, który również wygłosił homilię. Wspólkoncelebrowali: Ksiądz Ar­cy­biskupks. bp Marian Rojek, Kanonicy Kapituł oraz Księża Wykładowcy i Wy­cho­wawcy WSD. Po Mszy świętej przeniesiono procesyjnie Najświętszy Sa­kra­ment do Kaplicy - Ciemnicy, gdzie będzie trwała adoracja do późnych godzin nocnych.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu