Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomościŚwięto Niepodległości Ojczyzny.
Mszy świętej w intencji Ojczyzny w przemyskiej archikatedrze w 87. rocznicę od­zys­kania niepodległości przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Na początku Eu­cha­rystii, do licznie zebranych wiernych powiedział:
„Dzień Niepodległości gromadzi nas na wspólnej modlitwie, co staje się wyz­na­niem wiary, że Panem Dziejów jest Bóg, że to najpierw Jemu a dopiero potem lu­dziom zawdzięczamy tę wolność z roku 1918, 1945 i 1989.
Modlimy się dziś za bohaterów, którzy oddali swe życie abyśmy my mogli żyć w wolności - niech Chrystus wprowadzi ich do swego Królestwa Prawdy, wolności prawdziwej i pokoju na wieki.
Ojczyzna i dziś potrzebuje modlitwy, potrzebuje Bożej pomocy, światła ku na­wró­ceniu najpierw każdego z nas tu obecnych, a potem tych wszystkich którzy biorą na siebie obowiązek odpowiedzialności za Państwo i Naród, za wielkie dzie­dzictwo historii i wielką nadzieję naprawy Państwa.
Otrzymaliśmy w tych dniach kolejną lekcję wychowawczą. Wnioski jakie warto wyciągnąć są czytelne: miarą dojrzałości polityka, tak jak każdego człowieka jest odpowiedzialność, jest branie odpowiedzialności za słowa, wydarzenia, za innych. Ojciec nie może się obrażać na dziecko, na rodzinę - on ją ma chronić, pomagać, tracić dla niej siły, zdrowie, życie. Dojrzały polityk nie może się obrażać na wy­bor­ców ani na naród, ani na Polskę. Nie może donosić na Ojczyznę ani do gazet, ani do sąsiadów, psuć jej opinii, straszyć Polakami w krajach ościennych. Tego czy­nić się nie godzi, to jest polityczny infantylizm, brak dojrzałości szkodzący Oj­czyź­nie. Polskę męczy od lat korupcja, hańbią afery, naród niszczą kliki mafijne, o których się ostatnio przez lata całe mówi i te o których się nie powie nigdy.
Czy nowoutworzony Parlament i Rząd zdoła uzdrowić Państwo i praworządnym je uczynić?
Czy potrafi odciąć się od układów mafijnych, koleżeńskich, partyjnych?
Czy dobro Ojczyzny postawi na pierwszym miejscu? Ufamy, że zdoła to uczynić!
Czy znajdzie sposoby, aby zahamować bezrobocie, wesprzeć rodzinę, bronić życia w wymierającym przecież narodzie?
Czy będzie w stanie przywrócić nadzieję i sprawiedliwość, a to przecież łączy się z koniecznością ukrócenia bezprawia i cofnięcia niezasłużonych przywilejów?!
Po ludzku sadząc jest to trudne, ale z Bożą pomocą stanie się możliwe jeśli przemienią się serca, bo nasze polskie sumienia wymagają przemiany. O to światło Boże o przemianę serc prosimy dziś dla siebie i dla nowego rządu i na­szego narodu, o Boże błogosławieństwo na nowy czas odpowiedzialności dany nam przez Pana.
Duchu Święty prowadź nas, Jezu, okaż nam swoje miłosierdzie!”

We Mszy świętej wzięli ponadto udział: ks. abp Jan Martyniak, me­tro­polita przemysko-warszawski obrz. grekokatolickiego, ks. bp Adam Szal, kapituła me­tro­politalna, przełożeni seminarium duchownego, kapelani wojskowi, pro­bosz­czowie Miasta, alumni, siostry zakonne, parlamentarzyści, władze samorządowe, policja, wojsko, straż miejska, poczty sztandarowe z wielu zakładów, szkół i ugru­powań.
Kazanie podczas Mszy świętej wygłosił ks. prał. Józef Bar, oficjał sądu me­tro­politalnego. Nawiązując do wiersza Jana Kasprowicza, „Rzadko na moich war­gach...” kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że miłość Ojczyzny nie polega na słow­nych deklaracjach, ale na Jej umiłowaniu i trosce o Jej pomyślność. Wskazał na Papieża Polaka, Sługę Bożego Jana Pawła II, jako wzór Patrioty, który nie tylko mówił o Polsce, ale w każdej sytuacji dawad dowody miłości do Niej.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór klerycki oraz orkiestra wojskowa.

Ks. abp Józef Michalik wizytuje dzisiaj parafię Szklary [dek. dynowski]. Będzie rozmawiał z grupami działającymi w parafii, a o godz. 16.00 odprawi Mszę świętą z kazaniem, podczas której udzieli Bierzmowania miejscowej młodzieży.

Również w innych miastach naszego regionu odbywały się uroczystości pa­trio­tyczne. W Krośnie w kościele farnym została odprawiona Msza święta kon­ce­le­browana przez kapłanów Miasta, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Buchowski, dziekan dekanatu Krosno I. Homilię wygłosił ks. dr Zbigniew Głowacki. Wśród licznie zgromadzonych wiernych, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, kompania honorowa wojska, dowódcy wojskowi, poczty sztandarowe, kombatanci, członkowie Związku Sybiraków, harcerze. W liturgii uczestniczył chór mieszany „Echo” ZNP w Krośnie oraz or­kie­stra górnicza. Została też odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca „Sy­bi­raków”. Po Mszy świętej uczestnicy przeszli na Rynek pod pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odbył się Apel Poległych. Były równiez liczne imprezy towarzyszące.

W Strachocinie k. Sanoka rozpoczęło się o godz. 18.00 comiesięczne spot­kanie Księży Neoprezbiterów, któremu przewodniczy ks. bp Adam Szal. W godzinie Apelu Jasnogórskiego, ks. prał Józef Niżnik będzie mó­wił o Ry­cer­stwie Niepokalanej. W sobotę, 12 listopada br. Neoprezbiterzy wy­słu­chają re­fe­ratów: ks. prał. Andrzeja Skiby, który powie o Unii Apostolskiej Ka­pła­nówks. Waldemara Janigi, doradcy metodycznego z Krosna, który omówi dwa tematy – „Patriotyzm w procesie katechezy” oraz „Droga awansu za­wo­dowego w pracy katechetycznej”
Ponieważ dwóch księży neoprezbiterów pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku, gdzie proboszczem był zmarły ks. Kazimierz Pszon, dlatego o godz. 11.30 w Sanoku – Posadzie, zostanie odprawiona kon­ce­lebro­wana Msza święta za duszę zmarłego Kapłana. Koncelebrze będzie prze­wodniczył ks. bp Adam Szal, a homilię wygłosi ks. Bartosz Rakoczy.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu