Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29 maja

W Piekarach Śląskich, odbyła się doroczna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców, w której uczestniczył i słowo Boże wygłosił ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski.

28 maja

Ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski przewodniczył dzisiaj o godz. 10.30 uroczystości profesji Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie.

Po południu udał się do Piekar Śląskich, gdzie przewodniczył będzie w najbliższą niedzielę dorocznej Pielgrzymce Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.

27 maja

Kapłani rocznika święceń 2004, rozpoczynają dzisiaj swoje dwudniowe spotkanie formacyjne [piątek, sobota], któremu prze­wod­niczył będzie ks. bp Adam Szal.

26 maja

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

W naszych miastach i wioskach odbywały się dzisiaj uroczyste procesje z Najświętszym Sa­kramentem.

Przy Przemyskiej Archikatedrze została odprawiona Msza święta kon­cele­browana pod prze­wodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, z udziałem ks. abpa Jana Martyniaka z obrządku grecko­kato­lickiego i ks. bpa Adama Szala, księży pro­fe­sorów WSD oraz pro­bosz­czów miasta. Nas­tępnie wy­ruszyła pro­cesja teo­foryczna do czterech oł­tarzy.

Pierwszy jej odcinek poprowadził ks. abp Jan Martyniak, grecko­katolicki metro­polita prze­mysko-war­szawski, a przy ka­tedrze włas­nego ob­rządku odprawił oko­licz­nościowe nabożeństwo. Kato­licy obrządu wschodniego wykonali uro­czysty śpiew wiel­biący Zmart­wych­wstałego Pana, który został z nami pod pos­tacią chleba. [Ołtarz przygotowali wierni obrządku wschodniego].

Procesję na Rynek poprowadził ks. abp Józef Michalik, który wygłosił oko­licz­nościowa homilię. W wygłoszonym słowie zwrócił uwagę, że nie wys­tar­czy wierzyć w Eucha­rystię, ale roz­wijać w sobie du­cho­wość eucha­rystyczną. Kazno­dzieja wska­zał na główne punkty takiej ducho­wości: pokora połączona z postawą służby,czys­tość serca oraz wy­praco­wywana jedność. Przy­wołał przykład, że w trudnościach należy uporczywie wpatrywać się w Krzyż Zbawiciela. [Ołtarz przy­goto­wali wierni parafii Franciszkańskiej].

Kolejny ołtarz urządzony był przy kościele Trójcy Prze­naj­świętszej i przygotowany został przez tamtejszych parafian. Procesję na tym odcinku poprowadził ks. bp Adam Szal.

Ostatniemu etapowi procesji przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metro­po­lita, który przy koś­ciele Księży Salez­janów udzielił zgro­ma­dzonym wiernym bło­gosła­wieństwa Naj­święt­szym Sakra­mentem. W dzisiej­szej uro­czystej pro­cesji w Przemyślu uczest­niczyło kilka­naście ty­sięcy wier­nych. Oprawę muzyczną i animację śpiewu liturgicznego prowadzili: Archi­diecezjalny Chór "Magnificat" pod dyrekcja ks. prał. Mieczysława Gniadego, schola kle­rycka, schola Braci Bazy­lianów oraz orkies­tra parafii Salezjańskiej. [Ołtarz przygotowali wierni parafii św. Józefa].


***


Dzisiaj również obchodzony jest Dzień Matki. Pamiętajmy w modlitwie o naszych Rodzicielkach ofiarując im naszą życzliwość i wdzięczność.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu