Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 stycznia

W auli Instytutu Teologicznego w Przemyślu odbyło się dzisiaj spotkanie formacyjne dla Księży Proboszczów na temat Akcji Katolickiej. Od 10 lat działa ona w wielu parafiach naszej archi­diecezji, ale jeszcze jest wiele takich parafii, gdzie nadal nie jest obecna.
Gośćmi spotkania byli: ks. abp Józef Michalik i ks. bp Adam Szal oraz spe­cjal­nie zapro­szony z wykła­dem asys­tent koś­cielny Akcji Kato­lickiej z die­cezji bielsko-żywieckiej, wykła­dowca na PAT w Krakowie - ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka.
Wprowadzenia w obrady dokonał ks. prał. Józef Niżnik, asystent Akcji Kato­lickiej naszej Archi­diecezji, a po nim referaty głosili: ks. prof. Borutka na temat: "Kryzys duchowy we współ­czesnym świecie, jako wyzwanie dla Akcji Kato­lickiej", a ks. abp Józef Michalik: "Akcja katolicka, jako kon­cepcja nowo­czes­nego dusz­paster­stwa". Spotkanie zakończyło się modlitwą i bło­gosła­wieństwem, którego udzielili Księża Biskupi.

30 stycznia

W parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie odbyło się spotkanie grup apostolskich dzia­ła­jących w parafii oraz dziękczynienie za ukazanie się 100 numeru parafialnego miesięcznika "Pismo Białobrzeskie". O godz. 12.00 została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, który wygłosił homilię. Po zakończeniu Mszy świętej odbył się tradycyjny "opłatek" dla zgromadzonych uczestników.

29 stycznia

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik spotkał się z rektorami Państwowych Wyższych Szkół Zawo­dowych, którzy brali udział w ogólnopolskim zjeździe w Przemyślu. W spotkaniu uczestniczył także abp Jan Martyniak metropolita przemysko-warszawski obrządku greckokatolickiego. Rozmawiano o sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce, o kierunkach kształcenia młodzieży oraz wskazywano na potrzebę promowania takich kierunków szkolnictwa, które wpłynęłyby na rozwiązywanie problemu bezrobocia, zwłaszcza w biedniejszych regionach kraju. Podkreślano także potrzebę podejmowania wspólnych wysiłków w kierunku kształcenia młodzieży w duchu poszanowania wartości duchowych, kulturowych i dobra wspólnego. Kształtowania ludzkiej osoby dla dobra społecznego poprzez harmonijny rozwój moralny i intelektualny, poszanowanie chrześcijańskiej kultury i ojczystych tradycji, wychowanie do pełnego rozwoju osoby ludzkiej i ukształtowania człowieka wrażliwego i nastawionego na pracę dla dobra całej społeczności jest wspólnym zadaniem Kościoła i Państwa – powiedział abp Michalik. Rektorzy pytali także o sytuację wyznaniową i kwestię współpracy grekokatolików i katolików oraz prawosławnych. Abp Jan Martyniak zapewniał wszystkich, że mimo sporadycznych problemów jak w każdej rodzinie współpraca układa się dobrze, w duchu chrześcijańskiego zrozumienia i poszanowania odręb­ności.

***

CARITAS Archidiecezji Przemyskiej podsumowała swoją działalność w roku 2004. Przedstawiciele różnych organizacji charytatywnych, podczas wspólnego spotkania w Przemyślu z udziałem abpa Józefa Michalika, zdawali sprawozdanie ze swojej działalności. Przemyskie Centrum CARITAS może poszczycić się dobrze funkcjonującą kuchnią dla ubogich i noclegownią. Od roku swej działalności wydaje dziennie 298 posiłków. Organizuje śniadania wielkanocne i wigilie dla ubogich, podczas których każdorazowo rozdawanych jest 450 paczek świątecznych. Od roku działa też bursa dla chłopców z Ukrainy studiujących w Polsce.
Prężnie też działa noclegownia i kuchnia dla ubogich w Leżajsku. Miejscowi wolontariusze organizują zbiórki i paczki żywnościowe, pomoc dla biednych dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego zbierając datki na podręczniki i przybory szkolne. Okresowo organizują także zbiórki darów dla polskich parafii na Ukrainie. Ponadto organizują okolicznościowe zbiórki żywności i odzieży.
Działające w rejonie Krosna, Przemyśla, Jarosławia i Sanoka medyczne stacje CARITAS zatrudniają pielęgniarki, które prowadzą zajęcia rehabilitacyjne, opiekują się samotnymi i chorymi leżącymi w domach. Prowadzone są także hospicja dla umierających.
Dobrze działa też Bieszczadzkie Centrum Charytatywne w Ustrzykach Dolnych. Zajęcia świetlicowe i kółka zainteresowań prowadzą tam wykwalifikowani pedagodzy i pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Świetlicowe zajęcia dydaktyczno–wychowawcze mają tam na celu kształtowanie i wychowywanie do szacunku dla drugiego człowieka, z tego względu, że dzieci z rodzin ubogich i patologicznych cechuje wewnętrzna agresja.
CARITAS przemyska dba nie tylko o stronę materialną ale i duchową. Dwa znajdujące się w Bieszczadach ośrodki formacyjne w Zboiskach i Rajskim prowadzą obozy i kolonie letnie dla biednych dzieci i młodzieży, warsztaty kulturalne, muzyczne, rekolekcje dla grup szkolnych a nawet wesela bezalkoholowe. Odbywają się tam także szkolenia i rekolekcje dla pracowników i wolontariuszy CARITAS, którzy uczą się jak wychodzić naprzeciw ludziom żyjącym w trudnej sytuacji moralnej i materialnej.
CARITAS prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Kąkolówce. Mieszkańcy tego domu cieszą się dobrą opieką i są aktywizowani społecznie. Pobyt uatrakcyjniają im wycieczki, pielgrzymki, spacery, zabawy i modlitwy. W celu ścisłej integracji ze środowiskiem organizowane są dni otwarte, kiedy to zapraszani są mieszkańcy wioski do odwiedzenia domu.
W Przemyślu prowadzony jest także Dom Matki i Dziecka – gdzie dziewczęta w ciąży z różnych racji pozbawione rodzinnego domu mogą spokojnie czekać na urodzenie dziecka i liczyć na pomoc w usamodzielnieniu. Przemyska CARITAS nie tylko doraźnie zaradza ludzkiej biedzie, ale podejmuje działania strukturalne mające na celu rozwiązanie problemów i uruchomienie własnej inicjatywy i pewnej samodzielności. I tak dla 12 osobowej osieroconej przez ojca rodziny w podprzemyskich Kniażycach CARITAS zakupiła krowę. Planuje też znaczną pomoc w budowie rodzinnego domu.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu