Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. bp Karol FISCHER, zm. 1931

Był synem urzędnika państwowego Kornela i Karoliny ze Zwolińskich, nauczycielki. Urodził się w Jaśle 13 marca 1847 r. Po wczesnej stracie rodziców był wychowywany pod opieką babki i wuja, ks. Jana Zwolińskiego, proboszcza w Dukli. Szkołę ludową ukończył w Jaśle, do Gimnazjum uczęszczał we Lwowie, Krakowie i Rzeszowie, gdzie w 1865 r. uzyskał maturę. W latach 1865-1869 w Przemyślu studiował teologię i po jej ukończeniu, 18 sierpnia 1869 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Do końca grudnia 1870 r. był wikarym w Sanoku, następnie do września 1871 r. w Drohobyczu. W roku akademickim 1871/1972 studiował teologię w Wiedniu, ale po pierwszym roku przerwał studia ze względu na zdrowie. Od 17 września 1872 r. był wikarym w Jaśle. W latach 1874-1888 był proboszczem w Tarnowcu k. Jasła, gdzie odnowił kościół i przyczynił się do ożywienia kultu statuy Najśw. Maryi Panny słynącej łaskami. W ostatnich dwóch latach pobytu w Tarnowcu był wicedziekanem jasielskim. W 1888 r. objął parafię w Dobrzechowie k. Strzyżowa, gdzie kierował budową dużego kościoła. W obu parafiach w ramach pracy duszpasterskiej starał się objąć nauczaniem religii wszystkie dzieci, a nadto inspirowany wskazaniami pap. Leona XIII rozwijał działalność społeczną, zmierzającą do podniesienia umysłowego i materialnego poziomu wsi przez zachęcanie do zakładania szkół ludowych, kółek rolniczych, sklepów, ochotniczych straży pożarnych, kas Stefczyka. Dzięki temu należał do licznej wówczas grupy księży społeczników. Największy jednak rozgłos zdobyły mu głoszone w różnych miejscach kazania, które od 1887 r. zaczął także publikować w czasopismach, oraz dziełach samoistnych. Ze względu na jasny wykład oraz doskonałą znajomość środowiska wiejskiego, z jego kazań korzystali kapłani polscy na Śląsku, Pomorzu, w Ameryce, a także księża ukraińscy. W grudniu 1894 r. z wyborów uzupełniających z kurii gmin wiejskich, z okręgu Rzeszów-Kolbuszowa wszedł do Rady Państwa w Wiedniu. Mandat poselski sprawował do 1900 r., ale poważniejszej roli w parlamencie nie odegrał. W 1897 r. został wybrany do Rady Powiatowej w Rzeszowie. W 1896 r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły przemyskiej, a w kwietniu 1899 r. z inicjatywy biskupa Łukasza Soleckiego otrzymał w niej kanonię gremialną. W 1899 r. po odejściu z Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. Józefa Pelczara, Wydział Teologiczny tegoż Uniwersytetu oferował Fischerowi katedrę teologii pastoralnej, ale jej nie przyjął. W 1901 r. na prośbę biskupa ordynariusza przemyskiego Pelczara został mianowany biskupem tytularnym melleńskim i sufraganem przemyskim, prekonizowany 15 kwietnia, konsekrowany 19 maja 1901 r. i zaraz został mianowany wikariuszem generalnym i oficjałem, w kapitule zaś przeszedł na urząd prepozyta. Po śmierci bpa Pelczara, w okresie wakansu od marca do listopada 1924 r. rządził diecezją jako wikariusz kapitulny. Od 1901 r. był rektorem bractwa Bonus Pastor. Jako współpracownik biskupów Pelczara i Anatola Nowaka z zamiłowaniem zajmował się wizytowaniem diecezji. Chcąc dotrzeć do wszystkich Polaków w parafiach odprawiał dla nich nabożeństwa także w cerkwiach gr.-kat.r za zgodą władz cerkiewnych. Z Ukraińcami utrzymywał zresztą serdeczne stosunki. W czasie dwukrotnego oblężenia Przemyśla w latach 1914-1915 przebywał w mieście i występował w obronie interesów ludności cywilnej u władz wojskowych, a po masakrze grupy Ukraińców oskarżonych o nielojalność wobec Austrii, publicznie napiętnował zbrodnię. W Przemyślu należał do kilku organizacji Oświatowo-kulturalnych m. in. TSL i Tow. Przyj. Nauk. Owocem działalności pisarskiej, którą kultywował i w okresie swego biskupstwa były i niektóre prace o charakterze naukowym. Ponadto, w prasie kościelnej i regionalnej ogłaszał artykuły głównie o treści religijnej. Talent kaznodziejski, pogoda ducha i zdrowa pobożność zjednały mu powszechną życzliwość u współczesnych. Zmarł 21 września 1931 r. [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu