Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław KUŹNIAR, zm. 1981

Urodził się 26 marca 1947 r. w Cieszacinie Małym (par. Zarzecze k. Jarosławia). W latach 1961-1965 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, po czym idąc za głosem powołania kapłańskiego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne oraz zdobył wymaganą formację duchową. Uwieńczeniem sześcioletnich studiów były święcenia kapłańskie, które przyjął w Zarzeczu z rąk ks. bpa Bolesława Taborskiego w dniu 5 czerwca 1971 r. Jako nowo wyświęcony kapłan pracował przez rok w charakterze wikariusza w Szebniach, a następnie został decyzją Ks. Bpa Ordynariusza Ignacego Tokarczuka skierowany na Wydział Nauk Humanistycznych KUL w zakresie filologii klasycznej, gdzie zdobył tytuł magistra filologia klasycznej po pięcioletniej sumiennej pracy (1972-1977) i po napisaniu z wynikiem bardzo dobrym rozprawy na temat: "Życie religijno-moralne w południowej Galii w pierwszej połowie VI wieku na podstawie pism św. Cezarego z Arles". Bezpośrednio po studiach lubelskich został powołany na stanowiska prokuratora Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz na wykładowcę języka łacińskiego w tejże Instytucji. Powierzone mu obowiązki spełniał z wrodzoną mu sumiennością, od chwili nominacji, tj. od 30 czerwca 1977 r., do momentu nagłej śmierci, która nastąpiła dnia 11 sierpnia 1981 r. ok. godz. 10.45, w czasie przygotowań do pogrzebu starszego brata w kapłaństwie ks. Tadeusza Szczurka, również profesora i byłego Ojca duchownego Seminarium przemyskiego. Dla ks. Stanisława był to 35 rok życia i 11 rok posługi kapłańskiej, w tym 5 rok owocnej służby w Seminarium Duchownym, w którym zostawił pamięć jako bardzo wzorowy kapłan, przykładny wychowawca młodzieży duchownej, sumienny i dobrze przygotowany wykładowca oraz pełen życzliwości i taktu współbrat w kapłaństwie. Wszystkich budował wielką równowagą ducha, skupieniem modlitewnym, pogodą i cierpliwością w trudach i przeciwnościach, pokorą w pomyślności, a do tego nadzwyczajną pracowitością i sumienną dokładnością. Nic więc dziwnego, że z takim żalem i wdzięcznością żegnali go Księża Biskupi, bracia kapłani, alumni, zakonnice i wierni świeccy, szczególnie parafianie z Matką i Siostrą na czele. Wyprowadzenie zwłok z budynku Seminarium Duchownego do Bazyliki katedralnej w Przemyślu miało miejsce 12 sierpnia w godzinach wieczornych. Eksporcie i Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Stanisław Jakiel, a homilię pogrzebową wygłosił kolega kursowy ks. Andrzej Chęć. Następnego dnia, tj. 13 sierpnia, o godz. 14.00 została odprawiona w Bazylice katedralnej Msza św. za śp. ks. Stanisława, której przewodniczył ks. prał. Dominik Bialic, po czym ciało Zmarłego zostało przewiezione do Zarzecza, gdzie zgodnie z jego testamentem zostało pogrzebane na cmentarzu parafialnym. O godz. 17.00 została odprawiona Msza św. przez ks. bpa Stanisława Jakiela, przez księży przełożonych i profesorów Seminarium Duchownego oraz przez kolegów i rodaków Zmarłego. Homilię na kanwie życia ks. Stanisława o tajemnicy życia, powołania człowieka, śmierci i odwiecznego przeznaczenia wygłosił wychowawca Zmarłego ks. Stanisław Zygarowicz. Po Mszy św. pożegnał Zmarłego w imieniu nieobecnego z powodu choroby ks. Stanisława Gajeckiego, proboszcza Zarzecza, ks. Stanisław Król, rodak Zmarłego. Kondukt pogrzebowy, w którym wzięło udział ok. 250 kapłanów i alumnów, dziesiątki zakonnic i tysiące wiernych świeckich, świadczył o wdzięcznej przyjaźni, na jaką zasłużył sobie śp. Ks. Stanisław przez świadectwo kapłańskiego życia, jakie dawał każdemu spotkanemu na swojej drodze człowiekowi. Zakończeniem obrzędów pogrzebowych było przemówienie Najdostojniejszego Celebransa ks. bpa Stanisława, który po ojcowsku pocieszył zbolałą Matkę; zmarłego kapłana i wszystkich uczestników pokrzepił na duchu nadzieją zmartwychwstania i spotkania się w Chrystusie ze swoimi najbliższymi. [Oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz.]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu