Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Julian ATAMAN, zm. 1999

Urodził się 7 grudnia 1906 r. w Leżajsku; był synem Józefa i Marii z d. Serafin. Egzamin dojrzałości złożył w 1925 r. w Gimnazjum Miejskim w miejscowości rodzinnej. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Przemyślu, otrzymując 22 czerwca 1930 r. święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Jasienicy Rosielnej. W 1931 r. rozpoczął studia z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1933 r. uzyskał magisterium i będąc asystentem w 1936 r. obronił pracę doktorską pt.: "Sierakowski jako rządca diecezji przemyskiej w latach 1742-1760". Następnie pracował jako wikariusz i katecheta kolejno w Łańcucie, Przemyślu, Jarosławiu i ponownie, w Przemyślu. W 1937 r. objął wykłady w Diecezjalnym Instytucie Teologicznym w Niższym Seminarium Duchownym i w Studium Katechetycznym w Przemyślu. W 1944 r. został rektorem, ekonomem i ojcem duchownym w Małym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Pełnił też wiele funkcji w centralnych instytucjach diecezji. Od 1944 r. był notariuszem Sądu Duchownego, od 1945 r. sędzią prosynodalnym, od 1951 r. cenzorem wydawnictw religijnych, egzaminatorem katechetów, delegatem ds. inwentaryzacji średniowiecznych rękopisów, postulatorem w procesie informacyjnym do beatyfikacji bpa Józefa Sebastiana Pelczara i ks. Jana Wojciecha Balickiego. Położył duże zasługi na polu działalności bibliotekarskiej i archiwistycznej. Był kierownikiem biblioteki diecezjalnej (1951-1976), seminaryjnej (1952-1965) i kapitulnej (1958-1960) oraz dyrektorem diecezjalnym zbiorów archiwalnych (1955-1976). Prowadził także działalność duszpasterską. Był wikariuszem w Ożomli (1939-1949), rektorem kościoła pw. Najśw. Serca Jezusowego w Przemyślu (1950-1969). Od 1936 r. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, od 1937 r. członkiem Przemyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, od 1946 r. członkiem Towarzystwa Teologicznego w Przemyślu. Ponadto był współpracownikiem Lubelskiego Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. Cieszył się dużym autorytetem naukowym i moralnym. W 1959 r. został szambelanem papieskim. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę pisarską której znaczna ilość znajduje się w maszynopisach i rękopisach, przechowywanych w Archiwum i Bibliotece Seminarium Duchownego w Przemyślu. Zmarł 2 sierpnia 1989 r. w Przemyślu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu centralnym w grobowcu seminaryjnym [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu