Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Józef JAŁOWY, zm. 1954

Urodził się 27 grudnia 1885 r. jako syn rolników Jana i Marianny zd. Nawracaj w Skurowej k. Pilzna. W latach 1878-1905 uczęszczał do Gimnazjum w Jaśle. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1905 r. rozpoczął studia teologiczne w Przemyślu, a po ich ukończeniu 24 czerwca 1909 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszą jego placówką był wikariat w Mościskach, ale już w 1910 r. objął funkcję zastępcy prefekta w Męskim Seminarium Nauczycielskim w Rudniku n. Sanem. W jesieni 1911 r. złożył egzamin kwalifikacyjny na katechetę szkół średnich. W 1912 r. przeszedł na identyczne stanowisko do Gimnazjum w Jaśle, a w roku szkolnym 1913/14 w tym samym charakterze zaczął pracować w I Gimnazjum w Rzeszowie. Po wybuchu I wojny światowej w październiku 1914 r. znalazł się w Wiedniu, gdzie rozpoczął studia na tamtejszym Uniwersytecie. W maju 1915 został powołany do wojska i w charakterze kapelana obsługiwał szpital wojskowy w Jarosławiu. W czasie tej służby, w październiku 1916 r. uzyskał stopień doktora teologii na Uniwersytecie Lwowskim. W styczniu 1919 r. zwolniony z obowiązków kapelana w wojsku polskim powrócił do pracy katechetycznej w I Gimnazjum w Rzeszowie. W 1924 r. objął obowiązki prefekta w Męskim Seminarium Nauczycielskim w Rzeszowie, w 1937 r. po reorganizacji szkolnictwa w Liceum Pedagogicznym. W ostatnich latach przed II wojną światową uczył również w żeńskiej szkole powszechnej im. M. Konopnickiej. W okresie okupacji (1941-1944) uczył w szkole krawieckiej i powszechnej im. św. Scholastyki, a po zakończeniu wojny ponownie w Liceum Pedagogicznym do 1949 r. kiedy to przeszedł na emeryturę. W połowie lat 20-tych rozpoczął starania o koronację słynącymi łaskami figury Matki Boskiej w rodzinnej parafii Przeczyca. Dzięki jego staraniom w 1925 r. nastąpiła uroczysta koronacja tej figury. W okresie pobytu w Rzeszowie rozwinął także działalność opiekuńczą wobec ubogiej młodzieży. Chcąc umożliwić młodzieży łatwiejszy dostęp do kościoła i wykonywanie praktyk religijnych podjął inicjatywę budowy osobnego kościoła szkolnego. Wobec braku odpowiednich funduszów, w 1927 r. otrzymawszy roczny urlop udał się do Stanów Zjednoczonych i tam głosząc misje, rekolekcje i kazania, organizował zbiórki pieniężne na budowę kościoła, na którą przeznaczył także otrzymane honoraria. Po powrocie w 1931 r., w oparciu o zebrane fun-isze i pomoc ze strony społeczeństwa zabrał się do budowy kościoła w pobliżu Seminarium Nauczycielskiego i toru kolejowego Rzeszów - Jasło. W 1937 r. kościół ten pw. Chrystusa Króla, będący głównie jego dziełem oddano do użytku. On też został jego pierwszym rektorem, a w r. 1949, gdy utworzono przy nim parafię został jej proboszczem. Najbardziej znaczącą formą działalności ks. Jałowego była jego działalność społeczna. W okresie międzywojennym (z kilkuletnią przerwą) był prezesem Towarzystwa Sług im. św. Zyty oraz pracował w świeckich instytucjach charytatywnych. W początkach II wojny działał w magistracie Rzeszowa jako prezes Opieki Społecznej, był także opiekunem "Kuchni ludowej". W marcu 1940 r. został członkiem Rady Opiekuńczej w Rzeszowie. W 1947 r. na krótko wszedł do Rady Miejskiej. Równocześnie w latach 20-tych przez krótki okres czasu był redaktorem "Ziemi Rzeszowskiej", a w latach 30-tych redagował pisemko szkolne "Pod lakiem Chrystusa i Maryi". Jego działalność pisarska miała głównie charakter dydaktyczny i dewocyjny. Zmarł w 1954 r. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu