Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Jan KWOLEK, zm. 1958

Urodził się w Kraczkowej k. Łańcuta 13 grudnia 1885 r. jako syn średniozamożnych rolników Sebastiana i Katarzyny z d. Paczko. Po ukończeniu Gimnazjum w Rzeszowie w 1904 r. i zdaniu matury, rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, ale po dwóch latach przerwał je i wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po ukończeniu studiów teologicznych otrzymał 29 czerwca 1910 r. święcenia kapłańskie. W Cieklinie k. Jasła był wikarym i krótko administratorem, następnie wikarym w Dobromilu k. Przemyśla. W jesieni 1912 r. rozpoczął studnia prawnicze na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie 14 sierpnia 1914 r uzyskał doktorat. Po powrocie, ze względu na toczące się na terenie diecezji cezji działania wojenne, od lipca 1914 r. do 31 sierpnia 1915 r. przebywał w miejscowości rodzinnej. Po złożeniu w 1915 r. egzaminu kwalifikacyjnego na nauczyciela religii w szkołach średnich, był w roku szkolnym 1915/16 i od 15 marca 1917 do 31 sierpnia 1918 r. katechetą w I Gimnazjum w Przemyślu. W latach 1916-1919 w Seminarium Duchownym sprawował funkcję prefekta, a w sądzie małżeńskim biskupim objął 8 listopada 1915 r. funkcję sekretarza (był nim do 4 stycznia 1924 r.). Z konsystorzem biskupim związał się wówczas na stałe; w okresie 1 sierpnia 1916 r. do 18 lipca 1918 r. był sekretarzem konsystorza, od 19 sierpnia1918 r. do 31 grudnia 1932 r. notariuszem kurii biskupiej, od 1 stycznia 1933 r. do 31 sierpnia 1934 r. jej kanclerzem i wreszcie od 23 maja 1934 r. do śmierci oficjałem sądu biskupiego. W 1927 r. został mianowany egzaminatorem prosynodalnym, a w 1955 r. sędzią i egzaminatorem synodalnym. Równocześnie od 1 września 1918 r. do 1958 r. był - z przerwą w czasie okupacji - profesorem prawa kanonicznego w Diecezjalnym Instytucie Teologicznym. W latach 1934-1939 i 1939-1953 wykładał również sztukę kościelną, która stanowiła jego hobby. W 1922 r. otrzymał propozycję objęcia katedry prawa kanonicznego na Uniwersytecie Poznańskim, ale nie mógł jej przyjąć wobec braku zgody biskupa ordynariusza Józefa Sebastiana Pelczara. W 1925 r. został powołany, jako członek korespondent, do Komisji Konserwatorskiej przy województwie lwowskim, natomiast w 1928 r. został mianowany członkiem korespondentem Komisji Historycznej PAU. Funkcje urzędowe, które spełniał determinowały tak jego działalność dydaktyczną, w której koncentrował się na sprawach praktycznych, potrzebnych późniejszym duszpasterzom, jak i naukową, w której pierwsze miejsce zajmowała historia prawa, historia diecezji i archiwistyka kościelna. Już w 1918 r. został mianowany archiwariuszem kurii biskupiej. W latach 1925-1927 uporządkował i zorganizował archiwum, oraz udostępnił go badaczom. Mianowany w 1927 r. Dyrektorem Archiwum Diecezjalnego postarał się u biskupa Ordynariusza Anatola Nowaka o rozporządzenie o oddawaniu z parafii do archiwum starych archiwaliów - przede wszystkim metryk - pochodzących z czasów do końca XVIII w. W ten sposób zgromadził ok. 1700 ksiąg (zostały wywiezione przez władze niemieckie). Zaczął też, jako pierwszy w Polsce publikować sprawozdania z działalności archiwum. Ogłosił kilka innych prac związanych z archiwistyką kościelną, toteż uchodził za eksperta w tej dziedzinie w okresie międzywojennym. Należał do kilku towarzystw naukowych. Był bardzo czynny w trakcie organizowania się Związku Zakładów Teologicznych w Polsce. W Przemyślu należał do zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, współpracował przy zakładaniu w 1928 r. w Przemyślu oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, którego przez dłuższy czas był wiceprezesem. Odprawiony w Przemyślu w 1955 r. synod diecezjalny był głównie jego dziełem. Wyrazem uznania dla działalności ks. Kwolka ze strony władz kościelnych było mianowanie go w 1931 r. podkomorzym papieskim przez Piusa XII. W 1932 r. wszedł do kapituły przemyskiej, w której w 1951 r. doszedł go godności scholastyka. Był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach, czego wyrazem była bogata biblioteka. Zmarł 20 maja 1958 r. w Przemyślu. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu