Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. bł. Jan Wojciech BALICKI, zm. 1948

Urodził się 25 stycznia 1869 r. w Staromieściu k. Rzeszowa, w rodzinie Nicetasa i Katarzyny zd. Seterlak. Po nauce odbytej w latach 1880-1888 w rzeszowskim Gimnazjum i złożeniu matury, wstąpił do Seminarium Duchownego obrz. łac. w Przemyślu. W trakcie studiów teologicznych przeszedł na obrządek łaciński i w dniu 20 sierpnia 1892 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Potem, w ciągu jednego roku pracował jako wikary w parafii Polna pow. Grybów. W latach 1893-1897 studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, w którym w lipcu 1897 r. uzyskał doktorat teologii. Bezpośrednio po powrocie, od 1897/1898 r. rozpoczął wykłady z zakresu teologii dogmatycznej w diecezjalnym Instytucie Teologicznym i z niewielkimi przerwami - 1901/1902 i 1908/1909 (odbył zagraniczne podróże naukowe) oraz 1914/1915 (działania wojenne) - wykładał ją do 1932 r., choć od 1929 r. w ograniczonych rozmiarach. W 1898 r. objął ponadto obowiązki prefekta w Seminarium Duchownym i wykonywał je do 1900 r., a potem ponownie był prefektem w latach 1909-1927. W 1927 r. został mianowany wicerektorem Seminarium, a w roku następnym jego rektorem. Obowiązki związane z tym stanowiskiem spełniał do 1934 r. Oprócz obowiązków seminaryjnych wykonywał kilka innych funkcji przede wszystkim w konsystorzu, a potem kurii biskupiej. Był więc od 1900 r. radcą i referentem, od 1902 r. egzaminatorem synodalnym, potem prosynodalnym, cenzorem ksiąg religijnych, w ciągu kilku lat członkiem sądu biskupiego do spraw małżeńskich. Był też współorganizatorem, a od 1922 r. dyrektorem diecezjalnym Związku Misyjnego Kleru. Biskup Józef Pelczar w początkach swych rządów (1901-1924) wyraził życzenie, aby ks. dr Jan Balicki zajął się praktyczną działalnością społeczną. Choć brakowało mu odpowiednich do tego cech usposobienia, z posłuszeństwa, zabrał się do wypełniania tego polecenia. Objął więc obowiązki prezesa w stowarzyszeniu młodzieży rzemieślniczej im. Tadeusza Kościuszki w Przemyślu, ale po roku zrezygnował z tego, a zajął się zakładaniem Towarzystwa ?Przyjaźń? - organizacji o charakterze zawodowym skupiającym robotników i rzemieślników. Wkrótce jednak poprosił o zwolnienie go z obowiązków zajmowania się pracą społeczną. Niezależnie od tego, od powrotu ze studiów roztoczył opiekę nad chorymi w prze myskim szpitalu, gdzie przez 12 lat odprawiał mszę św. i zaopatrywał chorych. W związku z doświadczeniami zdobytymi w szpitalu, zrodziły się jego starania o roztoczenie opieki nad moralnie upadłymi kobietami. Po kilku indywidualnych sukcesach odniesionych w tym zakresie, w 1916 r. zorganizował najpierw w Przemyślu prowizoryczny, a po wojnie specjalny zakład opieki we wsi Kruhel, k. Przemyśla, mogąc pomieścić kilkanaście pensjonariuszek. Prowadzeniem go zajmowały się początkowo siostry ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik, a później, aż do zlikwidowania go w 1939 r. siostry ze zgromadzenia Opatrzności Bożej z Przemyśla. Przez długi okres swego życia, zwłaszcza w czasach młodości chętnie podejmował głoszenie rekolekcji oraz kazań, i oddawał się przez całe życie spowiadaniu. Wskutek tego stał się kierownikiem duchowym księży, sióstr zakonnych i wielu osób świeckich. W 1928 r. został mianowany prałatem domowym papieża Piusa XI. W ciągu całego życia B. odznaczał się ogromną prostotą, pokorą, gruntowną życzliwością dla ludzi, co skłaniało go do dzielenia się z nimi wszystkim, co posiadał. Nade wszystko jednak cechował go duch głębokiego skupienia, modlitwy, umartwienia, toteż wśród ludności był uważany za prawdziwie świątobliwego człowieka. Po śmierci - 15 marca 1948 r. - w czasie pogrzebu okazywano mu oznaki głębokiej czci, grób zaś jego otoczono czcią podobną i w różnych potrzebach życiowych wzywano jego pośrednictwa. Z tych względów w latach 1959-1964 r. przeprowadzono w diecezji przemyskiej proces informacyjny, będący wstępnym krokiem do starań o beatyfikację. W 1964 r. akta tego procesu przesłano do Rzymu celem zbadania i podjęcia ostatecznych decyzji. Ks. Jan Wojciech Balicki został beatyfikowany 18 sierpnia 2002 r. na Błoniach krakowskich przez papieża Jana Pawła II. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 24 października. [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu