Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Jan ŁABUDA, zm. 1926

Urodził się w 1856 r. w Zakościelu k. Mościsk w rodzinie rolnika Wawrzyńca. Uczęszczał do Gimnazjum w Przemyślu. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia w zakresie prawa na Uniwersytecie we Lwowie, ale przerwał je i wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po odbyciu studiów teologicznych w latach 1877-1881 i święceniach kapłańskich w 1881 r. został przeznaczony na wikarego do Jarosławia. Wskutek starań ks. Jana Puzyny ówczesnego wicerektora Seminarium przemyskiego, a późniejszego biskupa krakowskiego i kardynała, został skierowany na dalsze studia. Po trzyletnim pobycie w Rzymie i uzyskaniu doktoratu z teologii wrócił do diecezji i ponownie został skierowany na wikariat do Jarosławia. Wkrótce jednak (1885) został mianowany profesorem teologii pastoralnej i homiletyki w Instytucie Teologicznym w Przemyślu i funkcje te wypełniał niemal do śmierci. Wykładom poświęcał dużo uwagi starając się przygotować alumnów jak najlepiej do przyszłych obowiązków. W zakresie homiletyki, teorię popierał własnym przykładem i chętnie wygłaszał kazania w katedrze nie tylko z racji okolicznościowych uroczystości patriotycznych, ale i nabożeństwach majowych, pasyjnych itp., a po zawiązaniu się wśród księży diecezjalnych kółka księży misjonarzy, należał do najczynniejszych jego członków głosząc w diecezji misje i rekolekcje. Wobec nasilenia się pod koniec XIX w. w społeczeństwie galicyjskim propagandy radykalnych haseł społecznych, chcąc stworzyć trybunę do popularyzowania katolickich zasad religijnych, społecznych i gospodarczych, wspólnie z kilkoma innymi kapłanami, a przy poparciu biskupa Łukasza Soleckiego, rozpoczął wydawanie w 1896 r. czasopisma "Echo Przemyskie" wychodzącego dwa razy w tygodniu - a od 1917 r. jeden raz. Łabuda był jego redaktorem od 1896 do 1904 r. i od 1913 do 1918 r. kiedy to pismo przestało wychodzić. W celu zapewnienia księżom materiałów homiletycznych, w 1903 r. rozpoczął wydawanie miesięcznika "Kazalnica". Jednakże wskutek braku poparcia ze strony duchowieństwa, po ukazaniu się pierwszego numeru, czasopismo to upadło. Ks. Łabuda miał predylekcję do filologii, wyrazem czego była jego znajomość języków - prócz klasycznych - angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego. W 1917 r. został honorowym podkomorzym papieskim. Zmarł po dłuższej chorobie 17 maja 1926 r. Pochowany został w Przemyślu. [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu