Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław POTOCKI, zm. 2004

Urodził się 13 stycznia 1928 r. w Raniżowie (woj. rzeszowskie) jako syn Marcina i Marii z domu Wiącek. Z domu rodzinnego, jak to często wspominał, wyniósł przede wszystkim miłość do Boga i szacunek do drugiego człowieka. Jego dwaj bracia byli kapłanami. Po ukończeniu gimnazjum w Kolbuszowej kontynuował on naukę w Przemyślu, gdzie w 1947 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Zaraz po maturze rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i 22 czerwca 1952 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej w Nisku, ale jako wikariusz pracował tam jedynie dwa miesiące, gdyż został posłany na specjalistyczne studia z zakresu Pisma Świętego na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Studia te sfinalizował w 1955 r. uzyskaniem tytułu doktora teologii biblijnej na podstawie rozprawy naukowej: „Grzech w pismach proroków sprzed niewoli babilońskiej”. Po ukończeniu studiów Ksiądz dr Stanisław Potocki pracował jako wikariusz w trzech kolejnych parafiach: w Nisku, Jarosławiu i Przemyślu. Następnie przez rok był katechetą w Liceum Pedagogicznym w Przemyślu, a 15 października 1960 r. został mianowany przez Księdza bpa Franciszka Bardę wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Wykłady te kontynuował aż do czerwca 2004 r., przerywając je jedynie w roku akademickim 1963/1964 z powodu studiów na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które sfinalizował uzyskując licencjat nauk biblijnych na podstawie pracy zatytułowanej: „Skład socjalny Judejczyków wracających z niewoli babilońskiej na podstawie Księgi Ezdrasza 2, 1-70”. Po powrocie do diecezji Ksiądz dr Stanisław Potocki podjął znowu wykłady z Pisma Świętego w Instytucie Teologicznym w Przemyślu, a od 1967 r. przejął całość Starego Testamentu. W roku 1972 uzyskał habilitację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy: „Struktura literacka Księgi Przysłów l-9”. Wkrótce potem został mianowany Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Funkcję tę sprawował w latach 1972-1976. Od października 1985 r. Ksiądz dr hab. Stanisław Potocki rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Teologicznym KUL, pełniąc początkowo funkcję docenta, a potem, na mocy uchwały Senatu Akademickiego z dnia 22 lutego 1992, profesora nadzwyczajnego. Praca Księdza Profesora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwała do września 1993 r. W tym to właśnie roku podjął wykłady również w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, które, podobnie jak te w Przemyślu, kontynuował do końca roku akademickiego 2003/2004. W okresie swej długoletniej pracy naukowo-dydaktycznej zyskał sobie miano nie tylko znanego i cenionego wykładowcy i biblisty, ale również wychowawcy wielu pokoleń kapłanów i świeckich. Przez całe bowiem życie starał się zgłębiać misterium Bożego Słowa oraz gorliwie i wiernie przekazywać swą życiową mądrość i wiedzę innym. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszyła się zawsze biblijna literatura mądrościowa i to właśnie jej poświęcił większość ze swych licznych publikacji. Jego książki i artykuły nie dotyczyły jednak wyłącznie ścisłych studiów z zakresu egzegezy i teologii. Jednym z głównych wymiarów jego aktywności naukowej była również popularyzacja tematyki biblijnej i duszpasterska troska o wykształcenie zainteresowania i miłości do Bożego Słowa, która odzwierciedlała się w licznych zbiorach homilii i prac popularnonaukowych z zakresu Biblii oraz niezliczonej liczbie wykładów i kursów biblijnych dla kapłanów, osób świeckich oraz zgromadzeń zakonnych. Ostatnie miesiące życia były okresem wielu cierpień związanych z nieuleczalną chorobą. Ksiądz Profesor Stanisław Potocki odszedł po nagrodę do Boga 11 października 2004 r. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w Archikatedrze 12 października 2004 r. o godz. 10.00. W Raniżowie została odprawiona kolejna Msza św. Po jej zakończeniu ciało zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu w grobowcu rodzinnym. Zob. D. Dziadosz. W dowód wdzięczności Księdzu Profesorowi Stanisławowi Potockiemu - Mędrcowi i Wychowawcy. W: Eucharystia drogą do wieczności. Red. D. Dziadosz. Przemyśl 2005 s. 9-13 [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu