Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29-30 marca

W Celije na Słowenii, odbyło się zebranie Komitetu przygotowującego Środkowo­europejski Dzień Kato­lików - "Katholikentag", który od­będzie się w austriac­kim sanktua­rium Mariazell w dniach 21-23 maja br.
W skład Komitetu weszli przed­stawiciele 8 kon­ferencji Episko­patów środ­kowej Eu­ropy. Przedsta­wicielem pol­skiego epis­kopatu był abp Józef Michalik.
Obradom przewodniczył kard. Christoph Schönborn z Wiednia.
W czasie spotkania wypra­cowano i przedysku­towano tego­roczny pro­jekt przes­łania do mło­dzieży Europy. Będzie się ono kon­centro­wała wokół nastę­pujących te­matów:
   1. Ukazywać Chrystusa ludziom
   2. Uczyć siebie i innych modlitwy
   3. Pogłębiać wiarę – sięgać po Pismo święte i Katechizm
   4. Odczytywać znaki czasu
   5. Przywrócić kulturę chrześcijańskiego świętowania nie­dzieli i szacunek wobec życia
   6. Solidarność Europy z innymi konty­nentami (nie zapomnieć o misyj­nym charak­terze Kościoła). Posz­czególne zagadnienia będą tematem pracy w młodzieżowych grupach.

28 marca

Ks. bp Stefan Moskwa wizytował parafię św. Marii Magdaleny w Przemyślu - [oo. Fran­ciszkanie]. Od rana odprawiał Eucha­rystię, głosił okolicz­­nościowe ka­zania i spotykał się z grupami para­fialnymi.

27 marca

W Iwoniczu Zdroju, ks. bp Stefan Moskwa odpra­wił Mszę świętą o godz. 9.15, w ramach sym­pozjum na temat honorowego dawstwa organów do przeszczepu - "Życie z życia", zorganizo­wanego przez Stowa­rzyszenie Ro­dzin Kato­lickich.

Tego samego dnia po południu, w Mrzygłodzie o godz. 16.00 ks. bp Stefan Moskwa odp­rawił Mszę świętą, podczas której udzielił Sakra­mentu Bierz­mowania miej­scowej młodzieży.

25 marca

W parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Leżaj­sku, oo. Ber­nardyni - ks. bp Stefan Moskwa odprawił Mszę świętą o godz. 15.30, pod­czas której udzie­lił Sakra­mentu Bierz­mowania 107-osobowej grupie miej­scowej młodzieży.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu