Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 sierpnia

75-lecie Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym.„Dobro budzi wdzięczność. Dziękujemy za heroiczną wiarę i czynną miłość. Dziękujemy za ludzi, którzy dojrzeli tę miłość, zapłonęli nią i pragnęli ją przekazać innym” – powiedział ks. abp Józef Michalik podczas Mszy świętej dziękczynnej za 75 lat posługi sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym. Miłość Chrystusa, która idzie do braci, widzi w drugim człowieku siebie i Boga samego stanowi istotę charyzmatu michalitek powołanych do życia przez Sługę Bożego ks. Bronisława Markiewicza, którego serce płonęło miłością do dziecka biednego i wszystkich potrzebujących. W uroczystości uczestniczyli także bp Edward Białogłowski z Rzeszowa i bp Adam Odzimek z Radomia. Po Mszy świętej nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej Anatolowi Nowakowi, biskupowi przemyskiemu w latach 1924-1933, jako wyraz wdzięczności za zatwierdzenie Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła.
Obydwa Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (Michalici i Michalitki) powstały pod koniec XIX wieku, w Miejscu Piastowym k. Krosna, jako odpowiedź na palące potrzeby społeczeństwa tego okresu, szczególnie wielkiej liczby ubogich i opuszczonych dzieci i młodzieży. Jak mawiał założyciel obu zgromadzeń ks. Bronisław Markiewicz: „Wychowanie dzieci, a szczególnie ubogich odmieni oblicze ziemi”.
Siostry Michalitki podjęły idee posługi opuszczonym dzieciom i młodzieży w duchu zasady „powściągliwość i praca”. Realizują swój charyzmat, poprzez prowadzenie domów wychowawczych, przedszkoli oraz świetlic tzw. Oratoriów dla dzieci ze środowisk zaniedbanych, katechizują i podejmują różne formy pracy parafialnej wśród dzieci, młodzieży, chorych i samotnych. Aktualnie pracują w wielu częściach Polski, w Niemczech, Francji, Ukrainie i Białorusi oraz na misjach w Kamerunie.

30 sierpnia

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej zgromadził w kościele kate­dralnym dzieci, młodzież i pary małżeńskie, które w tym roku przeżywały wakacyjne reko­lekcje. Spotkanie eucharystyczne poprzedziły wzruszające świadectwa młodych i par mał­żeń­skich o przeżytych doświadczeniach spotkania z Bogiem a niejednokrotnie i nawróce­niach. Arcybiskup Michalik nawiązując w homilii do ewangelicznego opowiadania o talentach zwrócił się do członków ruchu, aby rozwijali w sobie otrzymany talent wiary, gdyż na to cięgle czeka Kościół, który potrzebuje dynamizmu świeckich w głoszeniu ewangelii. „Otrzymany talent wiary zaprasza nas do współpracy z Bogiem, który składa w nasze ręce zaufanie, że go pomno­żymy, sami się rozwiniemy i zachęcimy innych”. Zdaniem arcybiskupa w wierze ważne jest osobowe spotkanie człowieka z Bogiem, bo „jeśli nie zaistnieje osobowe spotkanie to tendencja do rozwoju wiary w nas zgaśnie”. Mamy w sobie naturalną możliwość inicjatywy w szukaniu Bożej i realizacji jej w życiu. „Uczcij Jezusa złotem czynów swoich: życzliwością, miłością, cierpliwością, pokorą” – wołał arcybiskup. Budzić się do czynów z wiary i brać odpo­wiedzialność za chrześcijańską przyszłość Europy to zadanie dla wszystkich: świeckich i duchownych. Przed rozesłaniem metropolita przemyski pobłogosławił nowe pary, które mają podjąć posługę animatorów Kręgów Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, przypominając im, że jako animatorzy są odpowiedzialni za wzrost duchowy powierzonych im sióstr i braci oraz mają po­magać w głębszym przeżywaniu jedności małżeńskiej, rodzinnej i kościelnej. Bezpośrednio po Mszy św. wspólna agapa była dopełnieniem eucharystycznego spotkania. Ogółem w Archidiecezji Przemyskiej w tegorocznych piętnastodniowych rekolekcjach uczest­niczyło 2 091 osób, w tym 409 pełniło posługę diakonii. Na oazach rodzin w 10 tur­nusach uczestniczyło 785 osób. Na oazach dzieci i młodzieży 1 231 osób. W sumie 30 turnusów oazowych prowadziło 42 księży.

27-29 sierpnia

W trzech punktach Archidiecezji przeprowadzone zostały odprawy kate­chetyczne, przygotowujące katechetów do pracy w nadchodzącym roku szkolnym 2003/2004. Tradycyjnie już, odbywały się one w Krośnie (parafia pw. św. Piotra i Jana z Dukli), Łańcucie - Farze i w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Program przygotowany przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej obejmował Nabożeństwo Słowa Bożego, (które przeprowadził ks. Mirosław Grendus – doradca metodyczny z Sanoka) oraz wiodący referat  ks. dr. Stanisława Łabendowicza z Radomia – "Duszpasterstwo katechetyczne w parafii". Katecheza, która jest wychowaniem w wierze, ale i wprowadzeniem w pełnię życia chrześcijańskiego domaga się uzupełnienia o wymiar parafialny. Katecheza parafialna ma uzupełnić niedobory katechezy szkolnej. Prowadzi do zjednoczenia osobowego, więzi duchowej, uzupełnia się w środowisku liturgiczno-duszpasterskim. Główne formy katechezy parafialnej to: katecheza chrzcielna, przedszkolna, przygotowująca do I Komunii św., bierzmowania, katecheza grup dziecięco-młodzieżowych i eucharystycznych oraz przed­małżeńska i rodzinna
Zwieńczeniem kongregacji było wprowadzenie w tegoroczną problematykę nauczania, którego dokonał ks. prałat Tadeusz Kocór – dyrektor Wydziału oraz słowo pasterskie i błogo­sławieństwo Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu